15 cảm nghĩ về bố cục trong nhiếp ảnh - DG news
Thứ Năm , Tháng Mười Một 23 2017
Breaking News
Home / Nghệ thuật / Nhiếp ảnh / 15 cảm nghĩ về bố cục trong nhiếp ảnh

15 cảm nghĩ về bố cục trong nhiếp ảnh

Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng Alain Briot , vì từ ngữ rất khúc triết nên dịch giả (Dr.Thanh) để song song Việt – Anh cho tiện tham khảo. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. “Albert Einstein” (Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian)

1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn

– Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston’s definition of composition. – và vẫn là định nghĩa ưa thích của tôi về bố cục.
1 – Composition is the strongest way of seeing
– This is Edward Weston’s definition of composition. – It is still my favorite definition of composition.
_______________________________________

2 – Bố cục không chỉ là sự xếp đặt các đối tượng trong khung hình

– Bố cục còn là việc sử dụng màu sắc, tương phản và ánh sáng.
– Bố cục bao gồm hậu kỳ khi xử lý file raw và chỉnh sửa bằng Photoshop.
2 – Composition is not just the placement of objects in the frame
– Composition also involves using color, contrast and light .
– Composition includes post processing in the raw converter and in Photoshop.
________________________________________

3 – Mục đích của bố cục là để thể hiện cái nhìn và cảm xúc của bạn trước một khung cảnh

– Mục đích của Bố cục Nghệ thuật không phải là ghi lại tính hiện thực của khung cảnh.
– hay là kiến tạo một bức ảnh chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật.
– Mục đích của nó là sáng tạo ra một bức ảnh ở một tầm cao hơn, cả về tính biểu cảm lẫn kỹ thuật.
3 – The goal of composition is to express your vision and your emotional response to the scene
– The goal of Fine Art Composition is not to create a documentary representation of the scene.
– Nor is it to create a photograph that is only technically perfect .
– The goal is to create an image that is superior, both expressively and technically.
________________________________________

4 – Cái mà máy ảnh ghi nhận lại là khách quan. Cái mà người nghệ sĩ nhìn và cảm thấy là chủ quan

– Đánh giá và thu nhận rung động của bạn trước cảnh đẹp.
– Ghi lại cảm xúc đó bằng chữ hoặc qua ghi âm.
– Sử dụng ánh sáng, màu sắc, tương phản, bố cục và cắt cúp để tại tạo lại cảm xúc đó bằng hình ảnh.
– Ứng dụng điều này ngay ở thực địa và ở trong studio.
4 – What the camera captures is objective. What the artist sees and feels is subjective
– Take stock of your emotional response to the scene in front of you.
– Record those emotions in writing or in audio.
– Use light, color, contrast, composition and cropping to reproduce these emotions visually.
– Work on this both in the field and in the studio.
________________________________________

5 – Nghĩ về ánh sáng đầu tiên

– Một bức ảnh đẹp chỉ có thể tốt với ánh sáng bạn áp dụng.
– Chủ thể không quan trọng bằng ánh sáng làm rạng rỡ chủ thể.
– Chủ thể tốt đến đâu mà ánh sáng dở thì cũng không thể tạo nên một ảnh đẹp.

 

5 – Think first about light
– A photograph is only as good as the light you use.
– The subject is less important than the light that illuminates this subject.
– The best subject in bad light does not make for a good photograph.
________________________________________

6 – Sử dụng tương quan tiền cảnh – hậu cảnh

– Tìm một tiền cảnh tuyệt vời để đặt đằng trước một hậu cảnh tuyệt vời.
– Cần tìm tiền cảnh đủ rộng để có một giá trị quan trọng trong bố cục.
6 – Use foreground-background relationships
– Find a great foreground and place it in front of a great background.
– Make sure your foreground is large enough to play an important role in the composition.
________________________________________

7 – Tương phản đối lập với các thành tố

– Con người thường nhìn và suy nghĩ theo kiểu đối lập.
– Bởi vậy nên nó sẽ là cái mà họ quan tâm tới.
Các ví dụ về đối lập:
– Tĩnh tại / vận động
– Trẻ / già
– Lớn / nhỏ
– Tự nhiên / nhân tạo
7 – Contrast opposites elements
– Human beings think and see in terms of opposites .
– Therefore this is something everyone can relate to.
Opposite examples include:
– Static / moving
– Young / old
– Large / small
– Organic / man made
________________________________________

8 – Sáng tác một bức ảnh không có nghĩa là làm lại thứ mà người ta đã làm từ trước

– Nếu mục đích chỉ là làm lại một bức ảnh bạn đã nhìn thấy, thì tốt nhất là đi mua một cái bưu thiếp, một cuốn sách hay tranh khổ lớn.
– Bạn chẳng thể là ai khác, bởi vậy bạn không thể chụp một tấm hình như người khác.
– Bạn làm điều đó sẽ chỉ phí thời gian mà thôi.
– Thay vào đó, hãy sáng tạo ngay những bức ảnh của riêng bạn.
8 – Composing a photograph is not about redoing what someone else has done before
– If tempted to redo an image you have seen, just buy the postcard, the book or the poster.
– You cannot be someone else, therefore you cannot take the same photographs as someone else.
– You will waste time trying to do so.
– Instead, start to create your own images right away.
________________________________________

9 – Chịu ảnh hưởng bởi người khác và làm lại những gì người khác làm, là 2 chuyện khác nhau

– Bạn hoàn toàn có thể chịu ảnh hưởng / lây cảm hứng bởi các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác.
– Chúng ta luôn có cảm hứng từ các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia khác.
– Đây là một đặc tính của tiến trình nghệ thuật.
9 – Being inspired by and redoing someone else’s work are two different things
– You can certainly be inspired by the work of other photographers.
– We have all been inspired by the work of other artists and photographers.
– This is an inherent aspect of the artistic process.
________________________________________

10 – Không công nghệ nào có thể thay thế được cảm hứng

– Máy ảnh và công cụ chỉ là kỹ thuật.
– Cảm hứng mới là nghệ thuật.
– Hai điều này tồn tại ở hai mặt phẳng khác nhau.
– Đạt được phong cách cá nhân trong nghệ thuật có nghĩa là làm việc với một tư cách nghệ sĩ chứ không phải là một kỹ thuật viên.

10 – No amount of technology can make up for a lack of inspiration
– Cameras and other gears are technical.
– Inspiration is artistic.
– The two exist on different planes.
– Achieving a Personal style in Fine Art means working as an artist not just as a technician.
________________________________________

11 – Con người, chứ không phải là máy ảnh, chụp ảnh

– Đương nhiên máy ảnh là điều kiện cần.
– Tuy nhiên máy ảnh chẳng thể tự chụp ảnh cũng như là cái xe hơi chẳng thể tự chạy.
11 – People, not cameras, compose photographs
– Certainly, a camera is a necessity.
– However, your camera cannot compose a photograph anymore than your car can drive itself.
________________________________________

12 – “Đúng” là bất cứ thứ gì có lý khi mục tiêu của nó là sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật

– Không có cái gọi là còn cái đúng khác trong nghệ thuật.
– Nghệ thuật là gì? Là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời.
– Bởi vậy chúng ta phải tự trả lời cho câu hỏi đó.
– Chúng ta đồng thời cũng có khả năng không đồng tình với những người khác bởi nghệ thuật là một hoạt động phân cực.
12 – “Correct” is whatever works when the goal is to create fine art
– There is no such thing as Other right thing in art.
– What is Art ? is a question to which there are many answers.
– We therefore have to answer this question for ourselves.
– We are also bound to disagree with others because fine art is a polarized activity.
________________________________________

13 – Ảnh nghệ thuật mộc chỉ là huyễn hoặc

– Tất cả các bức ảnh nghệ thuật đều phải được chỉnh sửa từ hình ảnh ghi nhận từ máy ảnh ra.
– Bố cục của một bức ảnh bắt đầu từ thực địa và tiếp tục được xử lý tại studio.
– Điều này được tạo bởi quá trình tối ưu hóa hình ảnh bởi màu sắc, tương phản, khung viền, định dạng kích thước v.v đều là các cấu thành của bố cục.
13 – Straight fine art prints are a myth
– All fine art prints are a modification of the image recorded by the camera.
– The composition of the image you started in the field is continued in the studio .
– This is done through image optimization because colors, contrast, borders, image format, etc. are all part of composition.
________________________________________

14 – Một cân bằng màu “đúng” là cách mạnh mẽ nhất khi nhìn vào màu sắc

– Không có cái gì gọi là cân bằng màu “đúng” trong nghệ thuật.
– Đó là bởi vì màu sắc là một trong những cách bạn thể hiện xúc cảm đối với cảnh đẹp.
– Vì lý do này, cân bằng màu “đúng” đối với một hình ảnh cụ thể sẽ khác nhau đối với mỗi nhiếp ảnh gia.
14 – The “right” color balance is the strongest way of seeing color
– There is no such thing as the “right” color balance in Fine Art.
– This is because color is one of the ways you express your emotional response to the scene.
– For this reason, the “right” color balance for a specific image will differ from one photographer to the next.
________________________________________

15 – Bố cục hay nhất là bố cục mà bạn không hề nhìn thấy trước cho tới khi sáng tạo ra nó

– Tái tạo lại một bố cục bạn nhìn thấy từ trước thì dễ quá.
– Sáng tạo một bố cục hoàn toàn mới, cái mà bạn chưa bao giờ thấy, mới là khó.
– Đó là bởi vì làm như vậy đòi hỏi phải biến đổi một tự nhiên hỗn loạn thành một hình ảnh có sắp xếp.
– Nó bao gồm việc thiết lập trật tự từ sự hỗn mang – như Elliott Porter đã từng nói.

15 – The finest compositions are those you never saw until you created them
– Recreating a composition you saw before is easy.
– Creating a brand new composition, one you have never seen before, is difficult.
– This is because doing so requires transforming the natural chaos into an organized image.
– It involves creating order out of chaos, as Elliott Porter said.

 

Nguồn: vuanhiepanh.com

 

Bài liên quan:

Các phong cách chụp ảnh luôn tồn tại 5 phong cách phổ biến nhất trong nhiếp ảnh ngày nay, các nhiếp ảnh gia bắt đầu sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để tạo và phát triển lên những b...
Những bức ảnh “hư cấu” siêu ấn tượng nhờ Photoshop... Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Mexico có tên là Felix Hernandez Rodriguez đã làm đảo điên giới nghệ thuật khi đưa ra một bộ ảnh theo phong cách ...
Fan Ho – Nhiếp ảnh gia bậc thầy ảnh đường ph... Nhiếp ảnh gia Fan Ho - người được rất nhiều anh em Việt Nam biết đến với những bộ ảnh trắng đen đường phố - vừa qua đời hôm 19/6 tại một bệnh viện ở S...

Comments

comments

About DG Training

379 comments

 1. Why are the Conservatives so obsessed with purchasing the F-35? It's an overpriced, unmen-perfordirg flying piano which does not in any way satisfy Canadian requirements.So why the obsession? Follow the money? An aircraft like the multi-engine Super Hornet would be a much better, and economical, choice for Canada.

 2. Ludodu69800 dit :Et oui les fan-boys D’Apple!!! Comme il est expliqué dans les précédents messages la marque à la pomme est entrain de couler!!! Ah et je tien à vous remercier de nous venter les processeurs Samsung!!! C est gentil mais je croyait que Samsung était de la …(mer..)…!!! Enfin avec le Note 2 Et Le S4 prévu pour Mars la pomme va pourrir!!!Vive Android!!! Vive Samsung!!!

 3. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 4. Cmq saltare la katana (o più probabilmente “simil-katana” in termini di lama) fa un grande effetto scenografico … come faceva notare Pino, le ragazze iraniane sono molto belle.

 5. DKL,I would love to see a correlation between the Dow and GDP, unemployment, etc. The Dow is such a small index, it only does a fair job of portraying market activity. I think Clark is right on this one. Lending rates for banks are out of control right now and it’s only a matter of time before Joe Six-Pack feels the pinch. Thank goodness for a better-informed Senate.

 6. pisze:Teraz już sobie nie przypomnÄ™, jaki to jest model – te sÅ‚uchaweczki majÄ… już jakieÅ› 8 lat ;)A co do robienia rzeczy „na staÅ‚e” – dziÄ™ki temu można wszystko miniaturyzować. Gdyby wtyczka miaÅ‚a być rozbieralna, na pewno byÅ‚aby odrobinÄ™ wiÄ™ksza (a same poÅ‚Ä…czenia w Å›rodku mniej trwaÅ‚e). CoÅ› za coÅ› 🙂

 7. Ionut am primit comentariul tau (in special ultima parte) cu un zambet destul de larg. Cred ca singurele lucruri ce au fost omise in articolul lui Bogdan sunt conditiile pentru a avea sanse sa te descurci cu aceasta metoda.Problema cunostintelor ar trebui sa fie subinteleasa, pe site-urile de freelancing e destul de greu la inceput daca nu ai un CV destul de impresionant(incluzand antecedente pe site-urile respective) insa prin munca sustinuta poti sa devii 100% ales in toate cererile. Totul depinde de rabdare si putin noroc.

 8. Tyler Perry really does need to be stopped. I have managed to keep the cast of Jersey Shore off of my radar so far. I think ADD dogs make the most adorable dogs. Just sayin'.

 9. J’aime beaucoup Benneteau. Contre n’importe qui d’autre il aurait mon soutien mais 1/ c’est doudou, 2/je ne vois le vois pas aller loin dans le tournoi donc je ne souhaite pas qu’il dégage Federer pour se faire sortir un ou deux tours après comme Razzano à RG.

 10. Dear Curtise ,I recently won an orange skirt on ebay ,too long I thought,so I went out today to buy some thread to take it up ,but now seeing your skirt and how nice it looks so I may leave it at that length ,the pictures of your children are adorable and your hair colour lovely …love Jan xx

 11. Jeg strikker et simpelt tørklæde af noget lækkert cashmere garn. Kan næsten ikke mærke det glide mellem fingrene, så let er det.Dit garn er nok farvet med blåtræ, det er sådan nogle fine farver det giver. Vesten er vel nok fin, det må være dejligt at kunne strikke på rejsen!

 12. This is a very nice … This is a very nice overview to bankruptcy and foreclosure issues along with some foreclosure scams that people can fall victim to. Was this answer helpful?

 13. Ach so, das wußte ich ich nicht. Für uns war halt nur wichtig zu wissen, dass Markus nicht nach ein paar Monaten schon wieder raus muss, falls ich nicht so schnell einen Job finde.lg

 14. Finally! a break through! O.k., I finally got the last bit of a Brief History of Kaids hidden in the link posted above. It may not last long but it’s worth checking out for the rare pic of Sideshow Bob and the ORGAN GRINDER. Just close the spaces and use the link to reach the spot.

 15. I am tired of people trying to make me feel guilty for wanting to have food, clothing, and shelter. I also refuse to feel guilty for wanting to get to work on time so I can feed, clothe, and shelter myself. Go green on your own time.

 16. I think this is the cutest crib set, the colors are great! and everything fit my crib perfect. I washed all the bedding before I put it in the crib and it all came out of the washer and dryer without problem, not even a wrinkleI recommend this set to anyone looking for Dr. Seuss

 17. school clothes are sooo expensive. i bought my school hoodie for almost 70 bucks not including tax.and they are ill fitting. so i only wear it on really cold days.but dear god dont give in to the hideous sweatpants. well no just dont wear them out and you’re good. lol

 18. Zacznijmy od kultury osobistej może. Nazywanie wszystkich kierowców cwaniakami i kretynami nie należy do dobrego tonu. Nie chciaÅ‚abym wiedzieć jak okreÅ›la Krytyk2 kierowców bezpoÅ›rednio na drodze…

 19. You could surely discover your skills inside function a person write. The planet hopes pertaining to more passionate writers just like you who aren’t afraid to state how these people believe. At most times adhere to your coronary heart

 20. Thanks for the points you have shared here. Something else I would like to talk about is that personal computer memory requirements generally increase along with other advances in the technological know-how. For instance, as soon as new generations of processors are introduced to the market, there is usually a related increase in the type calls for of both computer system memory and also hard drive room. This is because the application operated by means of these cpus will inevitably increase in power to use the new know-how.

 21. Ett problem är väl att det är helt okej och lagligt att erbjuda sex tillsammans med tjänsten, det är bara olagligt att köpa, vilket hyckleri.

 22. Kann ich den neuen Navigator GoPal 6 auch auf den Medion GoPal P4635 runter laden.Ich bin mit dem Gerät sehr zufieden.Danke Brakensiek

 23. Trackback Priority…I just couldn’t go away your website before suggesting that I really loved the standard information an individual supply in your visitors? Is going to be back regularly to inspect new posts….

 24. 15bThe next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 25. Shoojag checkade balettn baba flash mot df6dsmaskinenriktigt fettjag undrar vem det e4r i bf6rjan till ve4nster om allyawan , han i keps och nummer 8 pe5 sin t-shirt, vad heter han ?

 26. Wingnuts is putting in nicely. I’d say backwoods deliverance fruitball wacko folk. I don’t know why they were wanting to target the police. Probably had their still taken away. As for Leboon, this is actually the story that should have the focus. He was probably part of the initial attacks on the Democrats and was told to go to the office of Connolly or Perriello and became a little confused.

 27. Unlike Winter Spare-the-Air Days, there is no penalty for driving a driver-only occupied car on a Summer Spare-the-Air Day.“It isn’t easy being green.” … Kermit the Frog

 28. “Christie will win by being the “candidate whose name isn’t Jon Corzine”.”In essence yes. Can’t say I’ve heard much about Christie that makes me like him much, but there isn’t much competition.NJ sucks.

 29. Roligt att ni vill vara med i tävlingen och att ni är sugna på boken!Anki, jag tror att den ska vara månadens bok i November.

 30. I need to update that – it was written this time last year before I left for Mexico Although, it might be my next stop again as I’m thinking of spending New Years there Maybe Puerto Vallarta area…

 31. In contextThe top five countries profiting from the arms trade are the five permanent members of the United Nations Security Council: the USA, UK, France, Russia, and China.Developing nations buy more arms. Saudi Arabia, by far, is # 1 buyer. India is #2.

 32. Very bad Comparison!! The Wii U doesnt support RGB Full Range at this time. Nintendo should bring a new firmware. So you must adjust your tv and then you can compare it. Another sites do this and black ops2 looks to 100% identical to the 360 version. Only performance was not so good.. Why this mistake??? Here by Lens Of Truth?? Im not a nintendo fanboy.VN:R_U [1.9.17_1161](from 7 votes)

 33. Its like you learn my mind! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the e book in it or something. I think that you just can do with a few percent to power the message house a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 34. Naty e ale disse:Naty – MEddoooooo , muito loko , eu e a ale quase morremos de medo Ale – Muito bom assisti uma vez e foi legal assistir de novo

 35. Why let the dog suffer. I do not want to sound too insensitive or offend any animal rights activist but probably it would be best to just ask the vet to end the dogs misery. If not, ask your vet about iron suppliments or even a blood transfusion although I do not know if it will help.

 36. esterday i made up some wild boar and venison salami and chorizo! wild meat is great and helps get rid of psty feral animals down under!

 37. admin In non congue orci. Nulla nunc velit, volutpat vestibulum congue vitae, tincidunt at sem. Pellentesque tincidunt molestie mi, eu aliquam quam fringilla nec. Sed suscipit adipiscing urna, et varius libero commodo eget.

 38. Oh I am so glad that we've never EVER had baby powder in the house. I've heard so many stories like this (ditto with Vaseline), and I know we'd end up in the same boat. Yikes, you poor thing.So ummmm what's Benicar?

 39. Det ser ud til at JP har et filter imod dyb-linkning. I hvertilfald kom jeg kun til forsiden ved at følge dit link, og fandt ikke artiklen.Er dagbladene dumme eller hvad? Det er jo den sikre vej til at undgå nye kunder til deres online nyheder.

 40. Jeg er blitt så inspirert av denne puten også! Er det noe jeg ønsket meg på messen var det denne, men over tusen kroner..Da får vi heller lage selv..hehe:)Ååå..din var kjempefin!! Og så lurt med løsningen bak. Flink er du:)

 41. 10aI use WordPress. You can google it. It is pretty easy to use, but I did have to get help from my grandson. If I have any problems, I giveJohn a call and he always helps. Thanks for the kind remarks. Angel Janet

 42. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 43. To jest zadośćuczynienie za „za krzywdÄ™ niemajÄ…tkowÄ… zwiÄ…zanÄ… ze Å›mierciÄ… osoby bliskiej” dla wszystkich współmałżonków, dzieci i rodziców zabitych. To nie zamyka innych roszczeÅ„ np do rent czy zadośćuczynienia wykraczajÄ…cego ponad 250 tysiÄ™cy. Tyle skarb paÅ„stwa po prostu daje bez procesu sÄ…dowego. Rezerwa budżetowa przeznaczona na zadośćuczynienia dla tych ludzi wynosi w tym roku 100 milionów zÅ‚otych.

 44. Hmm … by Folktale novelisations, do you mean stories playing around with fairytales? You can do this for adults as well – try reading Angela Carter’s Bloody Chamber, or Margaret Atwood’s Bluebeard’s Egg.Alternatively, write the book and see what it ends up being. I thought my book was 9-12 and my publishers thought it was YA, but it’s still the same book and I still enjoyed writing it.

 45. Somos lo que pensamos y pensamos lo que sentimos. El Mundo es una percepción y hay personas que han sido ancladas emocionalmente a una forma de vida, poco importa la realidad que tú percibas.Libertad, tú actuas como crees que debes hacerlo. Punto.Interesante. Te gusta? 11  5

 46. Incorrect PIN fuck yeah,horny and entertaining,check out the guys smile when he twigged what was happening.if i was him i would have watched her playing with herself for a bit longer…

 47. Ai q lindo essa paleta… vc como super cliente do abestilife, sempre ganha presentinho hehee.Ah este conjunto de pinceis é o mesmo q vc ja postou uma vez né.. acho q a unica diferença q esse vem c a marca “mac”?!bj

 48. Estas son as terribles consecuencias do consumismo…Debido a este gran problema, algo que podemos facer nos para evitar a magnitude destes conflitos é reciclar móbiles, para voltar a empregar os seus compoñentes. En España so se reciclan o 5% destes aparellos, onde existen 51 millóns de lineas actuais e multitude de aparellos en desuso. Janne Goodall, a famosa primatóloga, leva a cabo unha campaña deste tipo para frear a destrución do hábitat dos grandes simios e tamén para evitar conflitos tan tristes coma os do Congo.

 49. Você sabia que uma pessoa nascida em Israel pode não ser israelense?Se um israelense casar com uma pessoa não-judia e estes mudarem-se para Israel, os filhos desta pessoa não obterão cidadania israelense.Não judeus casados com cidadãos israelenses não recebem o mesmo status de cidadão?Sabia que até hoje Israel não reconhece casamentos que não feitos sob a lei judaica?[]

 50. This is the very reason why Irish crime fiction will never reach the heights of Scandinavian crime genre. You can't group all Irish writers together in a description of a sentence. Bateman, French, etc need to get on the same page.Why even that guy Declan Burke can't write the same book twice!No wonder the masses think of Irish writers as writers and not some safe predictable group.

 51. пишет:Согласна с автором на счет бирж ссылок. Сапа – лучшая из лучших. Но в последнее время ценятся не просто ссылки, стоящие на чуженародных сайтах, а ссылки в статьях. Поэтому Liex рулит!VA:F [1.9.21_1169]Рейтинг: 0 (оценок: 0)

 52. Eu, quando li o livro imaginei o filme com a Scarlett Johansson. Nem sei porque.Investiram no filme, pelo jeito do trailer. Só não gostei muito do elenco. Como 90% das pessoas que comentaram. –’

 53. Leslie, Thank you so so so so much for these precious pictures! They capture happiness and the joy in Lily’s face. We can have these pictures and look back and remember her joy and love for life as we face what is in store for our precious child. Thank you a million times over. You are an answer to a prayer!

 54. I finished reading CMPS a couple days ago and thoroughly enjoyed it. Thanks for making it available to us. I am anxiously awaiting MIP, especially after reading the teaser chapter you provided. My LAP book collection is starting to take up a significant section of my woodworking bookshelves. Can’t wait to hear about the new book project. And by all means, have a beer or three.Jim

 55. ierofantiεπειδή και σ’ αυτό, αλλά και δυο τρία άλλα σχόλια που διάβασα, λές κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μήπως θα μπορούσες να μας τα παρουσιάσεις ως μια ολοκληρωμένη πρόταση;Θα ήταν χρήσιμη, υποθέτω, για όλους μας.Ευχαριστώ.

 56. Good article Yu-kai. I also really like the idea of Gamification as an innovative driver of interaction. I just feel like “innovation” and “gamification” are tired words and now familiar ideas.Amazon returns 40k results for books with “innovation” in the title. 509 additional titles due to be published between now and May 31st 2013

 57. C’est curieux, à la relecture j’aurai plutôt dit « de concert » (= en toute concertation) que de conserve (= voyager ensemble en se jurant de se protéger mutuellement)

 58. You ought to actually take into consideration working on growing this weblog into a significant authority in this market. You evidently have a grasp handle of the topics everyone seems to be looking for on this web site anyways and you may certainly even earn a buck or two off of some advertisements. I”d discover following recent subjects and elevating the quantity of write ups you put up and I guarantee you’d start seeing some superb focused traffic within the near future. Just a thought.

 59. Je suis ok avec ça: pour le moment, pour lui comme pour nous, parler de GC, c’est prématuré. En cas de victoire au French… sûr qu’il y pensera… et qu’on en parlera jusqu’à plus soif sur 15-lt!

 60. Hi Bigi.WOW. Sehr ausführlicher Artikel. Freut mich das dir das Tablet gefällt. Habe sehr lange abgewägt welches wohl am besten ist.Ich hätte gerne deinen Artikel bei Twitter und G+ geteilt bloß ich kann keine Buttons dafür finden Liebe GrüßeMarkus

 61. anything about it until ONCE last night and the blogger was in a mood and decided to say that I COMPLAIN about it!!! It has made for some interesting comments. Much more entertaining than football blogs!!

 62. Excelente proyecto Mati! Me encantó! Acá no hay en mi provincia ese tipo de movida, es genial. Saludos desde San Juan.(Yo organizo PKN San Juan, por eso llegué acá):)

 63. Your log cabin quilt looks beautiful. When I lay anything out my cat walks on it, so I can relate.Please keep up the podcasts, they give me something to listen to when I get my few minutes of craft time a day. I have a four year old girl and a five month old boy so I don’t get much time to craft. Thank you for letting me know that even though you don’t get alot of time that you are still able to get projects done.

 64. Hi i just stared to read the faerie path last year and i love the fantisy world and these books take me there i love it i cant wait for the 6th book to see if edric stays with tania with i finish a book i cant wait to get the next to see what happens im hooked on these books and im going to get the warrior prinsess to keep me occupied till the 6th book comes out but i love the faerie path more then anyother books i have read in the past and ive read alot of them so please keep going with this book

 65. Precisamos convocar os nossos(as) alunos(as) e seus familiares a participarem deste movimento que é de interesse de todos, afinal de contas temos os mesmos objetivos, lutar por uma educação pública de qualidade e tem um detalhe que não podemos esquecer. SOMOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS. O Secretário de educação e o Governador estão passando alguns dias na pasta. Então companheiros(as)VAMOS PRA LUTA. UNIDOS SOMOS FORTES.

 66. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!”To dare is to lose one’s footing momentarily. To not dare is to lose oneself.” by Sren Aaby Kierkegaard.

 67. BTW, I probably realized even as a youngster that the Sidhe were in fact Not Nice and not to be trifled with. However, given the opportunity, I might very well have chosen the dangers of the Otherworld over another day of boredom and fear at school with classmates who loathed me, teachers who resented me, and a curriculum that discouraged independent thought.

 68. Sixers have had a terribly easy opening schedule, despite playing almost exclusively on the road. February is going to be brutal. Come march 1st, they won’t be in the top 6.

 69. the Ents were on Earth before the Elves. That’s simply not true. The words of “Learn now the lore of living creatures” haunted me until I realized my mistake!

 70. Marja-mamma,mukava että sinulla on hallussa se kutojageeni. Niin, tuo kakluuni on muisto vain, sen lämpöön ei ole enää asiaa. Nyt lämmitellään vaan kaukolämmön avulla. 🙁

 71. Ravissante en tunisien ZADIG rayé !Me joins à ton ode pour l'équipe Z&V outlet, qui nous accueille toujours si gentiment ma snob de soeur (!) et moi ! Bisous, Eli

 72. The speed limit on 248th from 119th thru 127th street is 45mph. This should be reduced to 35mph since the PNHS and subdivisions on that street have seen a number of accidents and close calls. Between not having sidewalks on few sections, new drivers out of the HS and tight turn radius into Canteberry woods, people drive extremly fast for this type of roadway and this needs to be lowered to allow for a smoother traffic pattern and flow.

 73. bine ca a aparut si cu o alta serie. deci in jurnalele vampirilor nu mi-a placut stilul ei, poate ca aici o sa-mi placa; asta daca o sa ajung vreodata sa le citescdin descrieri, mi se pare mai interesanta seria asta decat JV, dar partea asta "Two witch cousins fight over their high school crush." m-a cam plicitsit putin. ca si in Jv era vorba despre 2 fati. nu puteam sa fie 2 dusmani sau asa ceva?

 74. Anne, you made the olive picking so personal with your anecdote about picking at a tree next to your neighbors! I would love to be there to taste the oil from the first press of the olives with you! What a pleasure that would be!

 75. actually told us about the random call from CO. They honestly had no clue what was going on. It was quite amusing actually. Their boss told them people would be coming in for a scavenger hunt looking for "Boris" and to give them the skateboards. They were expecting little kids. I don't think either of them even watched Lost so we all seemed like a bunch of whackos. Haha.

 76. Et mais c’est que les supporters de L. Armstrong ne sont pas loin de rivaliser avec les fans de Mac ou avec les chevaliers de Ségo, dites donc !

 77. hello ever you using ?? for inside dan juga perlu adanya biar jadi and thanks for your idea hope you have a nice days, nice to reading here is most very interesting dude

 78. Un peu rude le jugement sur le MRG (Mouvement des Radicaux de gauche) classé avec les sigles de partis disparus alors qu’en réalité il continue à exister, mais il a changé de nom pour devenir le PRG (parti Radical de gauche) dont le président Jean-Michel Baylet fait partie des fondateur du MRG.

 79. Karim,Vamos todos esperar pelo resto da entrevista que promete.Apesar de tudo, Marcelino dos Santos é um homem coerente. E eu adoro pessoas coerentes, nem que seja para dizer asneiras. É coerente, pronto. Zicomo

 80. Je suis étonnée qu’un journal à la réputation de sérieux fasse preuve d’une telle ignorance de la NAR et de son journal « Royaliste ».Le confondre avec les « droites-extrêmes » est à la limite de la mauvaise foi.Toutefois je vous pardonne la référence aux « populismes », car dans « populisme », il y a « peuple », ce qui est préférable à un certain élitisme bling-bling à la sauce caviar.

 81. directioner assicuratevi di essere vicino ad una cosa morbida che potreste svenire, io so le tappe ma non ne sono sicura al 100% ma io ve le devo dire: torino, napoli, milano, roma e palermo.io sono super felice xkè sono catanese e quindi andrò a quello di palermo… ma non fateci troppo affidamento ma neanche poco… ciao a tutte <3

 82. Mmmm,tosi powerilta kuulostaa! Mä tykkään käyttää selleriä vihreissä smoothieissani yli kaiken,rakastan selleriä muutenkin. Ja toivottovasti saat jossain vaiheessa kunnon blenderin:mulla on KitchenAidin,joka on tosi hyvä,vaikka edelleenkin haaveilen sikakalliista VitaMixista…

 83. I have enough of a hard time getting myhigh school freshman to dress like girls, and now my husband’s going to have to struggle with his preschoolers? This is ridiculous! Girls have enough image problems as it is. we don’tneed to add to it anymore. This is one of the reasons why I was thrilled to have a boy.

 84. pai… tu te referi in cazul asta sa-ti promovezi squeeze page-ul prin AdWords? Nu e putin riscant, sa dai bani pt a aduce trafic? Pentru ca nu stii care-i rata de conversie… poate nici 20 din cei care vin nu iti vor cumpara programul.

 85. Artemio / Alabo las intenciones de esta pagina de dar un reconocimiento a los verdaderos artistas, reconozco que la ribera de Chapala es cuna de arttistas, felicidades bella Anabel, gracias Mikepaparazzi por hacer esto posible te mandamos saludar tus amigos de la ciudad de los vientos New York, agradecemos tu participación en el foro de fotografía ya tenemos algunas seleccionadas, estamos en contacto tu amigo: Arte_mio, un abrazo.

 86. Na ez az! Befogni az ember száját, azt értitek! De attól, hogy megpróbáljátok szőnyeg alá söpörni, a probléma még probléma marad. Nekem (meg még pár százezer másik magyarnak) ugyanis az sérti a személyiségi jogaimat, hogy a zsiráfok akarják megmondani nekünk, hogyan viselkedjünk a saját hazánkban!

 87. Our techs know the monitors are post-gain but for whatever reason they don’t compensate the mix after adjusting the gain. Never have figured that out. As long as it sounds good in the house, I shouldn’t complain. That’s the most importatnt thing.

 88. amisdelafrance dit :Avec mes excuses Patrick, en cherchant des informations sur Daniel Cohn-Bendit pour compléter l’article, j’ai fini sur un blog qui l’écrivait comme cela. Ayant écrit pendant ma pause, je n’ai pas fait attention. Erreur stupide, sorry !

 89. He, he. It did sort of have that feeling for me after the second cafe and three hours of hanging around with the cats. As I mentioned to the BBC's correspondent, I didn't ever imagine the BBC arranging me with a whole afternoon's worth of pussy in Tokyo

 90. That’s not me a newcomer to blogging as well as truly enjoy your internet site. There may be a lot highly regarded subject material of which highs our desire. My goal is to take note of your web site and keep examining get you started.

 91. Hei! Kjempebra artikkel, har trent opplegget nå i 2 uker. Men lurer på hvorfor det ikke er noen mageøvelser med? Og korsrygg. Har i tillegg til opplegget trent rygghev og 1-2 mageøvelser.

 92. 1cchola marylu necesito que me ayudes yo tenia una relacion de 5 años ya conmi e pareja viviamos en union libre pero hace unos meses el empeso a portarce raro y despues me dijo que ya no sabia si me amaba pero quesi me queria muchisimo y hace una semana el medijo que ya no queria vivir conmigo y como va empezar a trabajar el ya tiene otros planes yo quiero que regrese conmigo lo amo mucho y el niño lo estraña mucho ayudame porfavor gracias saludos24

 93. Muito bom o site da equipe, infelizmente venho sofrendo muito com problemas na atm, são dores que andam pelo meu maxilar, dormencia na face, sensação de surdez, estou em proceso de exames.Agradeço o interesse de pessoas sérias em divulgar sobre isso, pois a spessoas não divugam e a demora no diagnóstico pode levar a pessoa a depressão e a ansiedade severa.Desejo sucesso a toda equipe.

 94. >> “We are declaring a state on the 1967 lines with East Jerusalem as its capital, to live side by side with Israel in peace and security. I don’t see why people who stand for the two-state solution would not join us.”Many of the people who stand for the two-state solution are Zio-supremacists, and Zio-supremacists don’t want compromise – they want it all, and they want it within the framework of a supremacist “Jewish State”.

 95. billRob, have you found any place to learn ho wto put a mobile gallery together? I see sites offer to list I am not sure what they look like or what the content should be?thanksGD Star Ratingloading…

 96. warum ich gewinnen möchte?ich habe den allerallerbesten ehemann und papa an meiner seite.damit könnte ich ihm es auf ein gaaaannnzz großartige weise zeigen und mit ihm geniessen.er würde sich darüber 100%freuen

 97. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 98. Awsome post and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks

 99. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 100. Boa Noite, sou funcionária pública e gostaria de saber se tenho direito ao PASEP já que trabalho a mais de 20 anos na mesma empresa, o meu sálario base no ano de 2009 não chegou a 700,00, para receber o PASEP observo somente o salário Base, ou para saber se tenho direito ou não somo as gratificações e outros benefícios?ObrigadaAna

 101. The most amazing about Waits’ induction was that the ceremony was performed by Neil Young. Which basically means that the seventies two greatest artists were on stage at the same moment: thank God that didn’t cause the world to implode.

 102. Buenas tardes necesito saber si esta disponible esta casa para los dias 29, 30, 31 y 1ro de año y si fuese asi cuál sería el costo. Muchas gracias.-

 103. Cpt teh jack ich hab es gefunden für samsung galaxy s plus du must market scheriben QQ launcher pro dan istallieren das ist MIUI die haben das nur so gemacht das es keiner finden sol erlich market QQ launcher pro naya ist MIUI aba die syombile sind echt aba camera nicht XD

 104. Anonimo scrive:5 marzo 2010 alle 19:13    e il n°14: aver viaggiato una vita su aerei Alitalia senza mai 1 solo minuto di ritardo e senza vedersi sparire i bagagli dove lo mettiamo? (aerei per di più quasi vuoti) quello si che è un vero MIRACOLO….certo che siete proprio distratti…o siete forse in mala fede e volete far passare sotto silenzio le più grandi magie dello scomparso stregone bianco? in questo caso: vergogna!Nemo

 105. Wow No more Hoss da Boss?DUDE!Thank you Mr. and Mrs. Hoss for years of supporting the Truax BandBarry and Garry Truax Reply:October 25th, 2012 at 9:44 amDUDE! Hoss the Boss will return! Today Hoss is bringing the new station’s computer up to my House, and I will start broadcasting immediatly. I will start the new show in November or December.

 106. xuxa preciso urgente de uma transformaçao, sou morena, mas pintei meu cabelo de loiro, ficou uma cor muito estranho, mas quero continuar loira ,mas nao assim do jeito que ta nao da. valeu bjos da futura loirissima, ha meu apelido e nice.

 107. Besten dank für den Hinweis vom Google + social media dings bums.Mein Impressum muss/darf ich ja dank dem dass ich in der Schweiz bin nicht ganz so extrem ausdeutschen wie ihr in Deutschland. Trotzdem habe ich für facebook schon lange einen Text drin, damit auch für meine Deutschen Leser alles korrekt ist, jetzt habe ich aber den Google Text von dir noch ergänzt, besten dank

 108. > Miss Marple, je ne sais pas ce que vous avez entendu lors de cette émission, mais je vous confirme que c’est bien dans sa huitième édition (1932-1935) que le Dictionnaire de l’Académie parle pour la première fois «d’être humain de sexe féminin». Auparavant il parlait effectivement de «femelle de l’homme», à quoi il avait rajouté en 1832 « la compagne de l’homme».

 109. We are just witnessing the trickle-down effects of the Israeli government, through this photo of the slayed horse. it’ not incitement, it’s the result of Israeli policy.[You’re too ingrained into Israel to realizewhat others see, and ultimately see what’s wrong.It would be like Gadaffi wanted to reform himself,possible, but not likely. ]

 110. / This is to learn to harness one’s artistic eye, and to create something new and interesting way. The first time you meet your photographer, they have had a good thing. Cover the ceiling with the result, as will your customers.

 111. Awesome looking website. I recently built mine and I was looking for some design ideas and you gave me a few. May I ask you whether you developed the website by youself?VA:F [1.9.17_1161]please wait…

 112. Brownie Fiber One Bars?!..Oh man! :)One of my healthy "tips", that I do is ALWAYS take a snack in my purse. That way I am not tempted to just grab and eat.

 113. En nou de rest van de week rustig aan doen??;-))Wat is het gezellig in je tuin!Allen die spinnen hè…bah!Leuk idee en mooi gemaakt, de dinerbon!Groetjes HildeP.s Ik ben weer bij met de was, daar ben ik al blij mee haha.

 114. скачать темы для samsung x820скачать программу для открытия приложенийскачать прошивку айфона 1.1 4новики кино скачатьскачать программу erd commanderатлас бухгалтерских проводок скачатьрусско кумыкский словарь скачатькемпфер аниме скачатьскачать pro tools 7.1скачать новый winrar русская версиястеклянная маска аниме скачатьочень мрачное кино скачатьreadris pro скачать

 115. Normally I do not learn post on blogs, but I would like tosay that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.

 116. – yes! Al Capp. It gives you pen cap and snow cap, and it anagrams to ALP CAP! Along with Brenda Starr the comic strip red herring is fantasic.

 117. Klar, jedem kann mal der Gaul durchgehen. Das Interessante und Erschreckende ist jedoch, was dabei rauskommt, wenn dem deutschen Menschen aus dem Sportbereich das passiert – innere Reichsparteitage, Stahlhelme, italienische Fußballer, die als Straßenköter bezeichnet werden – das lässt doch irgendwie den Schluss zu, dass das deutsche Sportler, -reporter, -funktionärs-Hirn doch sehr atavistisch veranlagt ist.

 118. marjolijn van der HorstHelder stuk.Ik mis wel in het stuk een van onze standspunten: vertrouw op eigen kracht van mensen. Hoe meer er voor mensen gedacht wordt hoe minder creatief en innovatief. Hoe zal daar het beste invulling aan gegeven kunnen worden?

 119. Great list! I would add "Survivor" by Destiny's Child. Always gets me going! On a related note, have you seen the recent news about warding off skin cancer with caffeine and a workout? Win-Win!

 120. Det er du da sluppet godt fra. Jeg sidder her og overspringshandlerblogger, skulle egentlig igang med adventskransen, meen ahh, jeg følte ikke rigtig adventskranseÃ¥nden, men nu har du inspireret mig til at slukke for PC'en og gÃ¥ i gang – hej!

 121. I just bumped you to the top of my prison-bitch wish list. Woman – you are so amazing and smart and kind and inspiring and thoughtful and encouraging. YOU are exactly what our wonderful community is about. From the first time blogger to the seasoned blogger – from the person who rarely uses social media to the person who crashes their twitter from over use… YOU are the face of our wonderful community. THANK YOU for speaking up and spreading the love. XXXOOO

 122. Your viewpoint on this matter is very intriguing and I hope to see more posts on your site about it. I have bookmarked so I can avoid missing on any future posts like this topic.

 123. It’s still in jumbles but we’re trying, not sure what’s gong on with the gallery yet. I stopped taking everything (but birth control) to try and give my body a break to see if maybe that would help and I seem to be getting fuller but it goes back and forth. Hopefully the break will help jump start my growth again. How are you?

 124. . One can not feel apologetic but the issue might be when some people brag about these deeds. This not only sets incorrect examples to some of the Naive minds but also tends to offset other people who then vision Islam through this prism.One of my comments on Asghar’s other article.Clearly the life of Prophet(PBUH) was noble and simple full of love and right things. I believe we need more such articles for the true picture of Islam to emerge.

 125. Ehkä vähän ohi aiheen, mutta tärkeä uutinen Lääkelaitokselta!!!!!katsokaa, että mummut ja papat ja kaikki ihottumista kärsivät tuttavanne saavat tiedon heti!Mutta miten ihmeessä: onko nuo tökötit tosiaan kelakorvattavia? Mahtava tuotto takuuvarmasti silloin, kun onnistutaan saamaan yhteiskunta maksajaksi:-(

 126. Ajnabii mentioned the solution for this problem. Add FeedBurner’s email to whitelist or something.And I have email subscription to my blog, I don’t remember, but I am getting emails for the post I publish. (I really don’t remember if I got email for Holly’s post).Let me check.Abhi recently posted..

 127. Je suis interésser par votre annonce, je suis sur Niort, J’ai 18 ans et aimerai découvrir les joies du sexe avec une femme comme vous. Merci d’avance, gros bisous.

 128. go watch a couple of Peta investigation videos and you will never want to see meat again. I've been a vegetatian, almost vegan(sometimes eat a little cheese or chocolate ;)) and it has been great. I feel great and my health has improved alot!! I must now go buy a copy of Skinny Bitch 🙂

 129. Bonjour Philippe.De petits problèmes techniques sur le site Karotz, résolus ce mercredi 26 septembre au matin, sont sans doute à l’origine de ce désagrément. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.Les commandes vocales devraient être à nouveau fonctionnelles – elles sont en tout cas bien reconnues en interne. Nous allons examiner cela plus en détail mais n’hésitez pas à nous signaler si le problème est toujours présent de votre côté, merci par avance !

 130. Hmm…..Great write-up, I’m regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time. “There is a time for departure even when there’s no certain place to go.” by Tennessee Williams….

 131. The scene must have looked like it was taken straight out of a movie. It must have been awkward and exciting for you. Hmm. I would have felt the same way you did. Oh well.Great post, Laur. Moving, very moving. 😉

 132. Good day, a marvelous piece of writing comrade. Fantastic publish. Although I’m certainly trouble using the Feed. Cannot adopt the idea. Will everyone else dealing with identical RSS feed difficulty? Any person who’s able to guide generously post. With thanks.

 133. Уважаемый Кирилл Сергеевич, моей маме 58 лет, камни в желчном пузыре размером 3,5 см, которые не как не беспакоят, лечащий врач посоветовал удалять желчный пузырь. Вот меня и интерисует, исли камни не как не беспакоят, хотя и очень большие, необходимо ли оперативное вмешательство. Очень буду ждать ответа. Огромное спасибо.

 134. sz pisze:Ciekawy projekt! Czy mógÅ‚byÅ› przedstawić alternatywne sposoby zasilania ukÅ‚adu? O port COM we współczesnych komputerach (szczególnie laptopach) może być ciężko. Czy można ukÅ‚ad zasilić przez USB (5V), FireWire (12V), baterii 9V, prostego zasilacza sieciowego (Å‚adowarki od telefonów pewnie odpadajÄ… bo sÄ… impulsowe), …?

 135. prova con "mamma è arrabbiata". col mio grande ha funzionato e poi lui mi chiede "adesso non sei arrabbiata sei contenta?" oppure in tono perentorio "non sei arrabbiata!". la piccolina per ora si fa solo delle belle sghignazzate…

 136. Kim / Steve, it reminds me of Roman 7:15. It seems so easy to understand yet so difficult to manage. It doesn’t make my need to reach orthopraxy any less necessary but it does bring me some sort of twisted comfort to know that Paul had the same struggles.

 137. I use Pam for so many things. I especially like to bake cakes, but things like meat loaf and lasagna are so much easier to clean up after when I use Pam.

 138. I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 139. Kroatien, det var tider det (i dubbel bemärkelse). Du lurade i skuggan av mig de 9 första för att FÖRSÖKA ta mig sista men det gick inte, trots mina yviga armtag Ses på Bosön i höstmörkret!

 140. adipex…Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano….

 141. 我指的「不斷改變自我」,與你所說的「藉著形諸於文對自我作片刻框限」有何關係?其實我的意思是,寫作本身就是對生活經驗的整理和思考,但「文為心之鏡」卻是一種樸素的反映論,當中寫作的理解被約化為「抄寫」。其實即使是說理文章,也不會少得了動用情感和修辭的時候。認真和投入,無疑是對寫作或思考非常重要的。但如果我們對認真和投入的理解,變成了「作品就是自我的展現」,文章風格如何「端視乎你是一個怎樣的人」,則未免將如何做文章等同於如何做人了。杜

 142. I live in West Fargo and one of the streets i live on is fairly busy. I can’t seem to ever get hummingbirds here. I have tried the feeders and i have planted plants but i can’t get them to come.

 143. I would like to thnkx for the efforts you have place in prose this weblog. I am hoping the consistent high-grade website send as of you in the forthcoming as nicely. In fact your creative writing abilities has positive me to get my peculiar website instantly. Really the blogging is spreading its wings hastily. Your write positive is a fantastic model of it.

 144. Breast cancer remains the top it seems. science has evolved and more easily detect breast cancer. is an incredible connection between hair and breast cancer. I hope one day breast cancer to be only a memory.  

 145. Thanks for a very informative site. What else could I get that type of information written in such a perfect way? I have a mission that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

 146. Encore une nouvelle technologie qui peut s’avérer pratique. Je ne suis néanmoins pas du tout conquis pas ce concept. Rien ne remplacera un vrai beau livre, avec son odeur unique et si agréable, qui remplit nos bibliothèques… remplir une bibliothèque avec des cartes mémoires ou des clés USB est tout de même bien moins intéressant…

 147. Das stimmt, Ihre Mitarbeiterin hat aber, soweit ich von Herrn Wohlfahrt weiß, schon gesagt, dass die Schauspielerin erzürnt sei und mit Klage drohe. Das sind feine Unterschiede, natür­lich — aber den­noch wär’s sehr sinn­voll, Online-Clips nicht für bestimmte Domains zu lizen­sie­ren, sonst wer­den Sie bei jeder ähnli­chen Kampagne ähnlich gela­gerte Probleme bekommen.

 148. Mir hat Dein Jelly so gut gefallen, das habe ich gleich mal gewaehlt 🙂 Die Farbe ist klasse- da hab ich leider versagt 🙂

 149. Jenni, minäkin olen kirjastolakossa, ollut jo pitkään :). Ajattelin, että voisin sallia itselleni taas kirjaston, pitkästä aikaa, mutta kun lukemattomia kirjoja on muutenkin iso pino…

 150. Vous avez parlé du séisme à Haïti, mais il n’a pas touché les Etats-Unis, donc la comparaison n’est pas pertinente. Mais c’est sans doute trop subtil pour que vous vous en rendiez compte. A moins que ce ne soit de la manipulation ?

 151. Hej jeg er startet pÃ¥ kuren for et par dage siden, og hÃ¥ber virkelig pÃ¥ god resultater. Rigtig god blog du har:). Linser og bønner ka godt give gas i maven og ma. Har tendens til at prutte lidt for meget, hehe. Men jeg synes nu godt min mave laver al for mange lyde konstant. Er det normalt for de fleste el er jeg den eneste:(? ….Hilsen Amna

 152. I have problems of my own as far as weight gain is concerned. Seems like I love eating more than anything else. This is the first time I heard about Ultra Light and I don’t think there’s one like that here. Is it in pill form and is an appetite suppressant?

 153. hey chloe!i recently found your blog/photo site. would you be comfortable if i were to email you some questions regarding your photogrpahy website? i am an aspiring art person myself trying to figure out marketing, freelance work, etc.thanks, your blog is so much fun! xo

 154. midnightdream69 there are a lot of strengths of Coumadin, you are perhaps correct that her dossage is too high.I think that an evac of the hematoma is critical 1st to remove potential infection, then a re-evaluation of her dossage.Good luck & my prayers are with you and Nana.PNB

 155. that the State of Hawaii issued a state order allowing citizens to purchase an ‘official’ COLB of Obama. Has anyone done this?Pete*************************************Obots lie. Misstickly has been trying to get info from Hawaii to the point now Hawaii is breaking their own laws to prevent anyone from seeing Obama’s vitals. That doesn’t sound like disclosure of any kind to me.

 156. Oh you never fail to amuse me! So funny….and to put Julie in the Hot Seat? Brilliant.So for Julie…You and I are in charge of the High School PTA brunch. Since you are the cute blonde one, you are able to score lots of freebies from the local merchants. What would be the best raffle prize you could use your womanly ways to procure?

 157. Meh, with the five-oh salivating over the prospect of giving out tickets for going five over or just about anything else I’d rather be clenched at eighty five than bored at a hundred.

 158. Var köper man närmaste tramp-tv? Borde kunna införas som ett alternativ för hela svenska folket som dÃ¥ slipper TV-licensen…Sedan kan man koppla energin till sin egen elmätare för att fÃ¥ ned elräkningen och starta en ny folkrörelse – VI SOM TRAMPAR SJÄLVA UTAN ATT TRAMPA PÃ… ANDRA!

 159. I sit here in wonder on how she has grown so much since last year. Always a beautiful soul filled with passion for life and all those around her. And of course with sassiness on top of it. Love her! And of course you captured her beautiful. She is going to thank you for these photos someday. The photos of her before she becomes a pre-teen, when she is still a very sweet and innocent little girl.

 160. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your blog.

 161. Please let me know if you’re looking for a wrteir for your weblog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

 162. like looking at insight,youtube is great this wmg thing is the only let down .oh sorry and the 'sorry not avalible in your country ' why can't there be a data base of all music and video that is owned by wmg so we can stop wasting time and electricity ..

 163. Well, I got a response from their sales team — they are excruciatingly sorry and will proceed to order the thing from 4 different places, ship it express at no cost, bend over — while tied with barb wire — so that I can rape them if I please.I get my stuff, free shipping and people feeling bad. Awesome.Now, you see, a wee bit of assholiness — being an arrogant fuck /can/ pay off.

 164. « Qu’en est-il de l’armée des ombres scotchés à leur .blog.php ? (…) »Bien vu, bien décrit.Bien vécu ?Pour moi, oui, qui lance un troisième carnet, ces jours-ci, par dépit et en mal de reconnaissance…

 165. I admit, I’m curious too. And I’ll volunteer – UNLESS you want me to watch more horribly, terribly disgusting videos. There is NO WAY that I’ll watch those two damn women eating…. (ahem, ne’mind).

 166. Estan padres los pocket y muy útiles se me antojan para los retos pendientes de scrap o para las notas y pendientes de la escuela de mis niños, felicidades DT les quedaron muy bonitos!!

 167. India is a strange mix of metric and imperial – as in the UK, everything governmental is done in metric, but the consumer press veers randomly between feet, metres, kilometres and miles.On the original piece – any manufacturer listing measurements *solely* in imperial would be deranged (any examples of this actually happening?), given that most people educated in the last 25ish years have a better understanding of cm and kg than of inches and oz. Given that, I can’t imagine a foreign-speaker refusing to read English language instructions because they say “25cm (9.8in)”…

 168. Just wanted to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 169. disse:Third Flower horn…My wife and that i have already been now delighted that Albert could carry out his research on account of the strategies he had via your online page. It’s now and again perplexing to simply normally be giving freely ways which a number of people might…

 170. Hola!Yo hace más de un año me compré una tarjeta de Happy Movil y también me funcionaba con un móvil orange bloqueado. Hoy por hoy no se si se podrá seguir haciendo pero supongo que si.Un saludo

 171. I really like your website.. quite great colours & theme. Did you create this web site yourself? Plz reply back again as I’m looking to create my own weblog and would like to know wheere u obtained this from. many thanks

 172. Um… except that she IS absolutely totally completely 100 percent misusing the word “feminist”. Maybe you should spend less time listening to Hil’s music and more time educating yourself.But as for the hair… I think she should cut it all off. That’s a totally feminist move. Haven’t you ever seen the ?

 173. Hi Anne, Fantastic to hear that you had success, were you using non-stick baking paper or ordinary greaseproof paper? If greaseproof they will stick regardless of how long you bake them. I use glad non-stick baking paper and nothing sticks to it – you can see a picture of the difference in the macaron FAQ video. Yes you can use ordinary colour but only a tiny amount – ie less than half a teaspoon so it will not give you much colour. Too much extra liquid and your macarons will not work.

 174. I like all your ornaments.I thought the palm tree was cool at first when I looked at I thought it was a dragon fly.Thank your for taking your time to show me your ornaments.

 175. Muy cierto lo que escribes y reconozco que todavía estoy en esa fase de “enamoramiento” con GTD, donde buscas la mejor herramienta, haces tus recopilaciones pero no pasas de allí. Es como si uno quisiera alcanzar la perfección para poder comenzar, cuando en realidad debemos comenzar e ir perfeccionando con la práctica.Agradezco que tus artículos contengan las vivencias personales en la aplicación de GTD.

 176. les cigarettes est aun matiere tre danger de santé de perssonne pars quelle comppgne des ma3tiere cheminque comme le carbonne est baucoub des chose tocside

 177. R. Geenen, I guess that the middle aged gentleman standing to the far right, next to Justus, (photo in sepia) definitely is an Indo wearing oversized rags. On the other hand it appears to me that in the background the bare bushes reveal a wintry European environment rather than one in South East Asia.

 178. I have been seeing the donate button around more and more lately. Part of me thinks that this is a good idea. And then part of me is like why should I donate to you? Seems sort of crazy to be asking for a handout if you ask me.

 179. There’s no similarity. There is a promise of being more energy independent and clean while providing jobs to many American, whereas the moon mission really had no concrete purpose other than just doing it before the Russians.

 180. Poor littele Sam,naspoiled ang day nya,di bale Sam,it seems you enjoyed the day inside the tourist bus naman eh.Love you Sam!Hugs!

 181. Анонимный мыслитель / Вольнов! Вчера на видос заснял и сфоткал факт ракования магазина видеоприставок, торгующего масками Гая Фокса! Целые стеллажи этих масок! Которые потом выльются в массовые ёбломалевания раковыми масками и шароёбство в таком виде по улицам! Будешь заниматься? Присылать данные и видосы/фотки? Или объясни, как анонимно звонить скайпом.

 182. good luck with cement head, annie, as he argues over numbers (“no it’s not 20,0000 violations, only 5,000.”) UNIFIL regularly observes israeli violations of lebanese air space, documents such violations, and reports such violations to israel and the UN. for him to be whining about numbers (btw i haven’t seen any documentation refuting hizbollah’s claims, just buckets of accountant’s tears) is more misdirection and mendacity.

 183. Sandgirl, l’image de Piccoli faiblissant et défaillant me ramène à l’image de la déchéance inéluctable de mes parents, ce qui explique peut-être mon malaise. Et malgré tous ses efforts, on a beaucoup de mal ensuite à garder en mémoire l’image des jours glorieux et non pas celle des jours déchus.

 184. lief wirklich gut, wir waren mit unserer gildeninternen raidgruppe mal wieder in karaggas palast, ziel war es den fehlenden nightmare kampf gegen den g4-b3 endlich

 185. Thanks benedict for the hassle-free transaction regarding the moleskines. Though I had to wait a while for the red van gogh, your prompt and courteous e-mail replies made the waiting bearable. Thanks and until the next purchase ;_0

 186. The ‘pipe’ behind turret is snorkel. It is attached to engine panel when fording rivers up to ~2m in depth. This way engine has air while most (if not whole) of the tank is submerged.It has nothing to do with rockets. T-90 carries gun launched missiles, they are stored as regular rounds inside.

 187. ‘I don’t want to listen to this’!! Why? Because many of my ailments were similar to his & he couldn’t bear the thought that the wheat and sweet based foods he’s addicted to had anything to do with his symptoms. Sometimes we may be putting a mirror up to people that they just don’t want to look into. Keep going histamine intolerance …. you’ll reap the biggest benefit in the end.

 188. Valami lehet, mert olyan érdekesen tartotta a bal szárnyát, mintha óvta volna a kicsit!Talán holnap többet látunk, már nekem is fáj a szemem!Lajos képét szívesen megnézném!Szép estét mindenkinek! H.

 189. Je ne confonds rien du tout: je defends juste le droit de prendre du plaisir à lire un livre sans en savoir la fin avant même de l’avoir commencé! Et ma position serait exactement la même s’il s’agissait d’un inédit de Proust ou de Shakespeare! “Oeuvre littéraire” ou pas, c’est un autre débat auquel je ne me risquerai pas à participer!

 190. A short list. Some are old favorites and some are new, but all ones I love.Calyx by Prescriptives – perfect summer feelSung (but is must be vintage). What one of daughters thinks Mom smells like.Copper Skies by KeroseneOpus VI by Amouge

 191. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 192. That looks delish! Were you able to find fresh berries or did you use frozen? It's hard to find fresh berries down her in the south.

 193. قال:لا اخي ليست خاطئة ونزل الخبر قبل ممكن اربعة او خمسه اشهر وانا نزلت التطبيق وعلى ما اذكر اني اخذت الخبر من “عالم ابل” اذا ماخاب ظني وجاني 50 جيجا مجانا 466b

 194. Awesome app, thanks!!In a future version might we see some controllable aspect ration 4:3, 3:2, 8:6, 6:8, 2:3, 3:4, etc? This will make it easier to crop “standard” photos out of the app.

 195. Tu montres très bien l’incongruité de la situation, où Google a maintenant une mission de référencement, ça reviendrait au même de dire que TF1 à une mission de publicité pour Peugeot. L’analogie tient parfaitement et là on voit à quel point c’est énorme… comme pantalonnade !

 196. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 197. I’ve been following for quite some time and this is my first comment. I applaud your ability to clearly explain even the most complicated topics, and make them fun to read. You are a master word-smith!

 198. Hiding someone’s stream is not the same as disconnecting from them. By disconnecting a person looses the potential of any further interaction. For instance if you were a PHP programmer and I learned of a job that I thought was a perfect fit for you but you choose to disconnect in lieu of filtering the noise; I would have to think twice about passing along the introduction and recommendation.

 199. Hi Johnny. Thanks for the comment. I feel the transfer from leg to ski is great and that the cuff is high enough on the Cochise Pro Light. I weigh about 160 so the boot will probably flex easier for you. I am not super tech savvy so I am going to copy my contact who works for Tecnica for further follow up. Eastern Sierra backcountry slayer John Morrison just gave the Tecnica Cochise PL an amazing review further confirming how much it rocks.

 200. C’est embêtant pour les prochains Nobel, s’il faut faire des choses pour la paix seulement dans l’année précédant la nomination et que les années précédentes ne comptent pas…

 201. Mike Axxisa, Ace Editor-in-Chief August 22, 2012 12:12I get my daily protein from a healthy sample size of white hot semen. I enjoy hot loads from my commentators who I have not banned for anti-RAB statements 2  1

 202. Come on Prashant, our musician brothers get inspired…. after all, isn't our culture about sharing from seniors to juniors?Ms. McKennitt should learn to have a 'BIG' heart and share the fun and joy of her music with us 'younger' Indians 🙂 🙂 :)Personally, I was more happy when Bappi got a BIG kick on his behind … you guys had covered that story so well … wonder whether Bappi actually went ahead and paid the damages.Regards,Freq. Anon.

 203. I am curious to find out what blog platform you happen to be utilizing? I’m having some small security issues with my latest website and I’d like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 204. xanax…An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers…

 205. That was perfect, and I'll admit it makes me realize that I need to take a look in the mirror myself (as far as judging real life people by their covers, I don't tweet or the like).Thanks 🙂

 206. Dacă tatăl dvs are totuși un psihiatru curant, acesta poate face o solicitare de internare împotriva voinței, care se poate adăuga solicitării dvs. Medicul de familie are și el acest drept. În România, solicitarea internării nevoluntare nici măcar nu-l responsabilizează pe medicul care o face, pentru decizia e luată de psihiatrul din spital și confirmată de o comisie.

 207. Hey, qué bueno que sí llegó! Temía por el café pero por lo visto los perros de la frontera no tienen un olfato para olores más exquisitos.

 208. By Ryan November 25, 2012 – 12:28 pmAs a musician, this is really neat. I love how new technology can gain such wide exposure for artists who otherwise would have never been found.

 209. åh, jag såg dem också. och en liten skylt också som jag inte hann se eftersom spårvagnen åkte så fort. fina i alla fall

 210. I agree as well. We are all feeling it in some way. Just yesterday I posted about how things are changing and we’re seeing a lot of innovation come from the bottom up.Janice hit on her point really well. There’s change happening on multiple levels. How we interact online, the technology we are using, and how products and ideas are being developed.Fun times 🙂

 211. Your travels kind of remind me of Maureen Johnson's book, 13 Little Blue Envelopes. I probably only mention this because I've just been reading it, and I only bought it because I've heard good things about her books from people like you.I hate being in foreign showers too, as do most of you commenters, it makes me laugh that everyone has awkward issues about stuff like that!

 212. Kudos to Ridnour! Kind of like Steve Nash, he is only getting better with age. Luke is far more valuable to the Wolves than he would be to any other team in the league. I am so glade we didnt trade him. I never did even when the rumors got hot. They are going to need to bring it big time tonight against the Spurs in San An. Wolves nation baby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 213. I do not even know how I ended up right here, however I thought this put up was good. I don’t know who you might be but certainly you’re going to a famous blogger in the event you aren’t already Cheers!

 214. anon-P-Good to hear from u P…Go with the flow and have no regrets either way.parenting is such an individual thing though it also takes a village to raise a child!! i really think 10 yrs later wont be too late…if u decide to go ahead that is… looking at how fit and s..y you have kept urselfasitam sure u will be the best FIL in the world!!

 215. Hummmm! Que mêda! Chegou a bruxa do 71 para ajudar o menino do kit gay! Agora vai. Agora vai ficar uma porradeira. Já pensaram? A bruxa do 71, o menino arco-iris, o nefasto e o molusco ventríloquo! Êh São Paulo! Vocês não vão deixar esse quarteto saído dos infernos mandar na cidade, vão?

 216. i think i may have to visit the comme store in chelsea and just sort of sob and try to touch things while the sales people give me odd looks.also brogues are the best! i think i need moreof them. they are so comfy and rain proof- very important.

 217. You are killing me with all of the gorgeous shots! I love that you are at a distance. With that kind of landscape who wouldn’t be? You captured it so fantastically.How I would love to travel and photograph across the US. My kiddos are going to have to get bigger first. And if I am going to hang with you, I had better hone my skills a tad more for landscapes.

 218. This was my first month getting a box. Since baby isn’t due yet for a few months I guess I got a newborn box. We got th Under the Nile toy but it was a green bean instead of banana. Also got the bowls in an adorable green color, a red snack box, and the lotion for mama. No food pouch or spoon but I did get two teeny tiny squares of chocolate for myself. Loved the box! Also got my Ipsy bag today!!!!!

 219. There are rules and best practices, and the joy of being a creative person is totally going with what happens, often against what they say you’re supposed to do, don’t you find?

 220. Article très intéressant.Comme dit Mélodie, chaque CM est dans une situation différente. Être identifié peut devenir embêtant à long terme si l’on souhaite un jour changer d’entreprise ou de direction.Détaché voire anonyme est une situation qui me convient bien personnellement.

 221. Yup me too I rarely ever eat eggs the only reason I still buy them is because my hubby has a hard time letting them go haha, but honey I use quite often!

 222. Hallo DUS,wir prüfen gerade interessante Gebietserweiterungen für Düsseldorf. Deinen Vorschlag nehmen wir auf jeden Fall auf.Dein DriveNow Team

 223. "The Jews throughout history have had a way of getting in the way of great empires."I'm not sure I could second-guess God's reasons for sending Abraham in that particular direction to give Israel a home in the region that is the crossroads of nations and in the midst of the Muslim empire."if you now fight manfully, you may recover your liberty… of your country, of your laws, of your religion"Such fitting words might inspire us to resist the Muslim and leftist imperialism that threatens us today.

 224. It’s more 50/50 for me. I agree that in general we are a friendly group, but I often get snubbed on the trail when I give a hello and I very much despise our local running stores. It’s like they only cater to the elite, not the every day runner. I’m glad to hear I’m no the only one to think there’s some “snobs” out there !

 225. What was/is your favorite pregnancy journal/memory book?I am trying to find a pregnancy journal/memory book, and there are just way too many choices. So what is/was your favorite pregnancy journal/memory book??Especially for your first pregnancy. I had a miscarriage, at 9 weeks in June. But I never got a pregnancy journal/memory book. So I am kind of counting this as my first pregnancy.

 226. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 227. taas yksi hyvä syy, miksi kannattaa asua saksassa! täällä 200g purkki kookosöljyä maksaa huikeat 4 euroa 🙂 kiitti noora mahtavasta vinkistä! kokeilin tänään ekaa kertaa (hiusten hoitoaineena, kosteusvoiteena ja dödönä) ja musta tuli heti fani.

 228. the only reason they’re making any money on that title right now is because of the mass hysteria initiated by Cecily and the resulting publicity for a book that had otherwise never been purchased.

 229. Thanks, I’ve just been looking for info about this subject for a while and yours is the greatest I have came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 230. Jean-Père Mont-Dantier12/11/2012la question est presque hors sujet. Elle n’est non pas « trop de journalistes » mais trop de personnes,tout court. En supprimant la majeure partie des êtres humains on pourrait supprimer beaucoup de gens.Sur ce point les démographes sont unanimes.

 231. cuando uso esta crema, la dejo de usar por unas semanas, y luego comienzo otra vez…. pongan cuidado a su piel y tengan en cuenta lo que les digo….

 232. bonjour,je suis un bel homme de 47 ans ,madame est tres mignonne,je m’offre a elle,je lui propose mes 22×7 pour votre plaisir. je suis de limoges. laissez moi un msg au 0670474336

 233. yay! i love the style, very Jackie O. and yung bold colors uso talaga ngayon. I really think I should have that color too in my closet. I don’t have a bright pink dress yet. It looks very elegant on you =)For $1.68, what a steal and its brand new pa. A BB {Best Buy!} indeed. Thanks for joining us

 234. Tad – I keep telling her to finish it because it keeps getting better. She assures me that there is a really shocking twist ending and I’m really anxious to find out. Thanks for the comments everyone! You made her night!

 235. “se uno dice 100 verità e 1 cazzata, allora è un cazzaro integrale (quanto vi farebbe comodo ,vero, se fosse così?)”ehm… non per fare il precisino pignolo rompiballe, però a me sembra di leggere nel post di Paolo (quello che TU hai commentato): “Chiaramente un articolo-bufala non invalida tutto il resto del lavoro giornalistico o “bloggeristico”, per cui non vorrei aver dato l’impressione di voler screditare Grillo in blocco”Esattamente che cosa non é chiaro nell’affermazione di Paolo??

 236. If Beyonce had pulled a stunt like Clint Eastwood did I’m sure she would have gotten fired from a lot of roles. But Clint Eastwood makes a mockery of our first black President and we get angry at Beyonce for possibly supporting him, right lol.

 237. I love your blog and entries so much! What a beautiful way that you remind me of God’s amazing provision, countless blessings, and endless love for His children. Thank you for writing!!

 238. Nous ne sommes ni Karski, ni Jean Moulin.Rédigé par : delirium | le 29 août 2009 à 16:54C’est ce que dirent, après la bagarre, ceux qui s’étaient terrés.Heureusement, il y eut les résistants. Pardon, les terroristes.

 239. yep – I agree I’m not familiar with the Green Arrow story (I have some catching up to do), but there were many similarities in the story of Batman. Too bad it isn’t batman, that would have been sweet.

 240. Hello. Very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to locate so much useful info here within the article. Thanks for sharing.

 241. Zmysłowość i romantyzm to nie tylko odsłonięte rękawy bluzek, halki oraz półprzeźroczyste tuniki na modelkach pozujących do i na bilbordy. Kiecki a także spódnice, kobiece sweterki sprawią, że każda kobieta, nie tylko ta pozująca do kobieta, może poczuć się naprawdę urzekająco.

 242. Expectations of change in the 80s were not entirely mistaken. Oslo and the PA were coming over the horizon. There was an episode when George Bush I successfully put pressure on Israel. But two emergent forces changed things again, these being Liberal Zionism and Christian Zionism. LZ appeals to the love of moderation and compromise that is prevalent among reasonable people and left-wing forces, CZ was able to catch the rising tide of hostility to Islam.

 243. inconstienta e atunci cand nu ai mai facut asa ceva in viata ta si incerci pentru prima oara. tipul asta e perfect normal, in felul lui. mai mari sunt sansele sa imi rup picioarele eu, prin casa

 244. – I’ve travelled to many places around the world including a few 3rd world countries in some scary situations and yet the only place I’ve been assaulted is Adelaide! Though admittedly I’m a lot less cautious when in Adelaide.

 245. Linda Neill – Happy Birthday Ruthless leather, wishing you continued success and many many more! Now I have to make the decision I have been struggling over for the last 6 months… which one to order for Digger dog?

 246. I had my nbi clearance renewed at the Robinsons kiosk. Although the actual processing took only 5 minutes or so, the waiting was still horrible. Click on the to read about it. However this is a lot better still compared to the old process.

 247. It does not matter why terrorists attacked and killed our people, it is totally unacceptable and all foreign aid should be terminated to Egypt & Libya for their violent murders ! How can we expect Obama to protect us WHEN HE IS ONE OF THEM ?

 248. Oh Marissa! I’m sure I have an idea about how you feel… I just got home from the hospital and took THE longest shower ever! I know, water waster! But dang it felt good – I’m pretty sure I washed all the way down to my soul! I hope you feel better soon!

 249. We have pizza here every Friday. We have been doing it for almost 6 years now. The contest looks fun. I would love to participate but it involves FB. I deleted my account and now get so much more done.

 250. I would love it if you came! And I don’t think you’ll be lost. This is just a meet-up for people like you, farmers, and other folks interested in local food. Should be a very fun crowd for meeting like-minded pals.And I wouldn’t be shy about how much you know and what you’re doing. Frankly, if you’re doing a CSA and watching good food documentaries, you’re actually pretty far down the road!

 251. N-as da palate, pentru vacantele mele cu ai mei doi dragi! Ce folos sa stai intr-un viloi si sa nu vezi decat peretii casei tale? Trebuie sa vezi lumea, e cel mai important lucru. Eu te felicit ca ii areti copilului tau lucrurile frumoase ale acestei lumi! Calatoreste in continuare! 🙂

 252. Well put Erin! I have to agree – so many women put extra pressure on themselves to become a super-hero.Which is silly. They already are the moment they become mothers.(and everyone knows, all super-heros have helpers!)

 253. Boa Tarde Dr.Tenho PVM inicial e extras sistoles ventriculares e supreventriculares.Há perigo de morte súbita?No holter elas sempre aparecem, já no ergométrico e no eco não dão nem sinal.Também tomo meio Propranolol de 40mg de 12 em 12h, ficar tomando esse remédio pode causar algum bloqueio??Grata.Juliana

 254. Bien, por la juvenud española que ha dado un paso diferente – en vibracion- de los anteriores movimientos masivos. Magnifica señal !Y esto como efecto dominó, continuará !Porsupuesto el escenario “sistemico” seguirá con su labor magistral. Como humanidad estamos entrando a la etapa del DESPERTAR masivo. Esta etapa es la que precede a la toma de Consciencia de la misma. Son señales que me hacen sentirme cada vez mas cerca del “eureka!” con respecto a nuestro Objetivo Comun.

 255. This paper provides accurate and descriptive language depicting the horrific reality for doctors who have been forced to participate in this experiment. Not only are the defenseless patients guinea pigs for the HIT vendors, but the doctors and nurses have been USED by the HIT vendors as guinea pigs, and free consultants as well.

 256. Lisa & Matt – Wow! These shots are amazing!!! We can’t wait to see the rest of them Seeing these has definitely helped lessen the blow of coming back from the honeymoon!Thanks for being so great at what you do, you guys are the best!!!

 257. ‘’J’ai parfois l’impression que tout le monde est crypto religieux, ici, à part François.’’…ah bon, je ne sais pas, peut etre,je ne comprend pas la remarque de Mart »je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas… je dis que tout le monde semble plus ou moins religieux ici, à part toi (et moi). Je ne sais pas comment formuler cette remarque plus clairement.

 258. Hi Ben & Shrimp, we had a chat yesterday at eat st. Check out epicurely, where people can find great food in the capital. It might be something for you as well. It’s all about people sharing their passion for food and actual food entrepreneurs. Let me know if you like it so i can give u the access key.Keep doing what u guys are doing!Cheers,elco

 259. Can I just say… This fall selection is 95% of the reason that fall is my favorite season! The other 5% has to do with weather and cute sweaters, boots, and scarves… I just can’t get over that deep purple purse. All of these designs and styles are professional, yet fun and classy. Vera Bradley doesn’t disappoint.

 260. Geez…. a great article, but hey, losing a little hair on top is no big whoop. You got some really positive brains lurking inside that ol’ skull of yours. I don’t think a few less hairs will modify the brain power. And the look???? Well, the people of my generation thought Yul Bryner was pretty cool dude without a hair on his ol’ cranium.Love ya, guy.JOYcee

 261. Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless really worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got far more problerms as well

 262. includeWhat are some diets that I can go on to get a flat belly?Specific diets please. If you can, also a list of the types of foods that I can and can’t eat on this diet. Please and thank you.

 263. To the anonymous poster who wrote that I “keep harping about this environmental report being ‘under wraps,'” I can only say that I haven’t been “harping” on it at all. I mentioned in one sentence in one story that it had been under wraps. That’s because it wasn’t shared with the council, the press or the public. How much more under wraps can a thing be?I also know that some of the officials involved in this school effort hoped the report would not come to light until after the property was purchased.

 264. Una sola foto pero apetece un montón! Nosotros también preparamos un plato parecido pero sin la patata rallada. Me gusta mucho este puntito, le añadiré la próxima vez.Que tengas un buen fin de semana,Palmira

 265. Caros leitores do Brasil, este blog é DaRussia. Por isso, não deixarei passar comentários sobre a situação no país-irmão. Acjo que até cometi um erro de ter publicado até agora, de que peço desculpa aos leitores.

 266. Loved the look of your craft room and you are so lucky to have your sis to craft with! It’s more fun to craft with someone–and your room is lovely!

 267. NO. I wasn’t. Evidently there is something majorly wrong with it physically. It rattles. YIKES! I took it to a data recovery place, and they say that while they CAN retrieve the data, it will cost $1800. So it looks like I won’t be getting it. BACK UP BACK UP BACK UP!!!!!!!!!

 268. What an adorable princess and her frog! Glad you little princess had fun and got to hang out with her friend while her frog was on a break.

 269. I’ve been browsing on-line more than 3 hours today, but I never found any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet can be a lot more useful than ever before. “Learn to see in another’s calamity the ills which you should avoid.” by Publilius Syrus.

 270. I¡¯m nevertheless studying via you, but I am just improving me personally. I certainly love reading almost everything that is written in your blog. Hold your stories coming. I adored it!

 271. A really interesting article, and it’s great to see how you’ve managed to make it work Nicki. I enjoy your writing at Curly and Candid and I hope your success continues to grow!

 272. Great advice on this camera. I have the Kodak playtouch and it works just like the Kodak ZI8. I do have a question about the splitter that Douglas commented on. Where can I get this splitter and how exactly does it work? Thanks!

 273. Hi Gill,Haven’t seen the pic, but those apricots sound like a splendid idea, the combination with the frangipane is perfect of course. I sometimes make something called a ‘croûte d’abricot’ , it is the French version you could say of this recipe. I add some lavender honey and a few lavender flowers, if I want to make it truly special.

 274. kaikenlaiset keittokirjat kiehtovat minua. olen aika laiska kokeilemaan uusia ohjeita, mutta kauniiden kuvien katselu fiilistelymielessä käy harrastuksesta. lehtien kirjajutuista saan vinkkejä uusista kirjoista, piipahdan kirjakauppaan ja mieleinen kirja siirtyy kanssani kassalle 😀 terveisin saris

 275. Det var et utrolig stilig bilde. Hadde sikkert vært spennende i svart/hvit også. Kommer kanskje senere?En riktig god jul til deg og dine RuneE.

 276. It is disappointing that Google has chosen to make Chrome relevant only for "new" Mac users. With all the brain power encompassed in the Googleplex, they should be able to find a way to include everyone who has been anticipating the new browser. After all, the company mission is to make the world's information "universally accessible and useful." Seems they missed the mark with this one.

 277. Caro José Vítor Malheiros,Excelente artigo. Lendo os comentários anteriores, compreendo com tristeza a manutenção do actual status quo político e financeiro, dada a quantidade de patetas que por aí andam.Vou acrescentá-lo à minha lista de blogues.Abraço

 278. people still sleeping on the Falcons. Falcons v. Jets. I think the Jets will upset the Patriots. Falcons has a solid team and an even better record for winning at home in the past 3 seasons.

 279. STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISANDBARBRA STREISAND

 280. A pair of statist turds fall for that free trade bullshit, and when it backfires on them they are looking for someone to blame. You would think that they would point at the ones that actually voted for it.I guess that would be too logical.

 281. Fun hearing how you guys got into blogging! I always wonder if my husband and I had known each other in high school, if we would have dated or even been friends. Do you two think you would have?!

 282. Posted on December 23, 2012 at 10:36 amIt’s in truth a trivial and beneficial cut of information. I’m pleased that you mutual this helpful in sequence with us. Please stay us awake to date comparable this. Show appreciation you for sharing.|

 283. hey nathan, great!When I first started to read what the subject I thought that it would be hard to wrap my head exactly what you were trying to say as well as believe it. But I must say, your absolutely right, its not about getting to heaven or going to hell, its about making God’s kingdom here on earth.

 284. 3 in a row, pretty impressive. I wish I could be there to do some crazy celebrating on King and Rivers Streets.Armaniti Edwards for Heisman next year, at least top 10. Only problem is they are losing their entire offensive line and defensive backfield. Jerry will find a way.

 285. I also had my babies sleep in my arms all or most of the day. Many times I’d be wandering around the house with a sleeping baby in my left arm while manouvering the vacuum or making coffee with the right hand.

 286. Honzo me ta prevodovka dela dost podobne veci jako tobe, a litat se s tim da. Pokud jsi strojar, tak zcela chapu, ze to urazi tve citeni, asi i nejake to procento ucinnosti se tim ztraci, ale celkem to funguje (u me uz skoro rok).Ja ji tam rozhodne necham, protoze na “to moje litani” to staci. Mimochodem, ted jsem zkusil v Etalonovi novou (nonAutonomy) 3s baterku a je to dobrej hukot, 300W a 16m/s kolmo nahoru… prevodovka prezila (zatim). Ale to je jen rekreacni verze, na zavody 2s a 120W.

 287. I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 288. I request more people would make a note sites like this that are in truth accommodating to read. With all the thistledown floating almost on the net, it is rare to look over a locate like yours instead.

 289. Dec04 I simply want to tell you that I am all new to blogging and site-building and definitely loved you’re web page. Very likely I’m want to bookmark your site . You really come with amazing stories. With thanks for sharing with us your blog site.

 290. Tchê, adorei os vídeos de vcs! Um documentário muito bacana, inteligente e descontraído! Estou em Sydney, programando ir pra Tailândia em outubro! Com certeza as informações que encontrei aqui serão muito úteis! Cheers!

 291. DS, That was actually Anthony Carter from the University of Michigan. He also played with the Oakland Invaders in the USFL one year. Anyway, he went off with 10 catches for 227yds. He killed the 49ers that day.

 292. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 293. Oj har de det, sÃ¥ gøy det er jo nærmere og letter Ã¥ kjøre til… For meg ihvertfall for der er jeg mere kjent…. hi hi… Da vet jeg hvor jeg snart mÃ¥ ta turen, har jo pÃ¥skefri sÃ¥ mulig jeg mÃ¥ dit da…Tusen takk for tipset….Ha en fin kveldklem victoria

 294. I tend to agree with BenK, and would add that the “Our leaders need to be regular folks who I can identify with, rather than Ivy League educated elites” mentality is what makes Sarah Palin popular.

 295. Ich muss sagen, dass ich als Fahr­rad­fah­rer echt ent­täuscht bin! Die Fahr­rad­wege sind doch auch dafür da um die von den Rad­fah­rer (den wir in Köln in zwi­schen mehr als 5 000 haben) zu benut­zen, egal was für eine kom­mer­zi­elle Ver­an­stal­tung statt fin­det! Ich finde auch schade, dass von den Fahr­rad­be­auf­tragte der Stadt Köln kei­ner sich dar­über Gedanke macht und über Alter­na­ti­ven denkt!

 296. был самокрут на щетчике работник который снимает показания это видел, через день пришел представитель РЕС щетчик поменял пообещал что за этот месяц я заплачу по средним показаниям но щет принесли на всю суму, что делать?

 297. Oh wow! You sound like you had a fab weekend – your shop looks more and more like the candy man's sweetshop from charlie and the chocolate factory every time I visit!Am desperately trying to use up some of my stash up just so I can justify placing another order – I NEED those new giant buttons, not to use, just to stroke!KarenRel

 298. Jules-are you telling me you don’t like Cracker Barrel? But but but . . . Have you TRIED their Mac & cheese? It’s freaking magical! You may need to try it and rethink this misplaced prejudice you have. If you ever visit me/Thoughtsy we MUST convert you! For shame.

 299. Instämmer med övriga att detta är ett mycket bra initiativ!Som lärare undrar man om det kommer att finnas möjlighet för skolan att prenumerera också?

 300. jà passei em uma consulta com vcs o ano passado , mais devido a problemas financeiros nâo pude fazer os exames , por favor me mande outra lista, ou vou ter que ir em outra consulta ,agora estou com 34 anos sou laquiada e o medico que me atendeu indicou por reverte a laqueadura me ajudem por favor…

 301. พูดว่า:I prefer things like this, not so much because I’ll make use of them but because they’re great to pick apart and learn from! Thanks for this wonderful sharing!

 302. Proton 3. Februar 2012 AntwortenHallo SteffenIch finde die Idee sehr gut. Bin während der Recherche zu PV-Anlagen auf Eure Seiten gestoßen. Und da kommt mir eine Frage hoch:Kann der Volkszähler auch Wechselrichter auslesen? Und besteht die Möglichkeit eine Photovoltaikanlage zu messen und zu überwachen?Auf eine Antwort freut sichProton

 303. I am definitely in favour of keeping your name but I think it is entirely up to the individual. Some people can’t wait to change their name so they totally embrace it. I am flexible however: When Easton is too difficult for someone to ‘get’, eg a French person on the other end of the phone, I resort to my other option which is Adams and easily understood by most nationalities.Love the photo Jane!

 304. was taken of Decadron (a steroid) at the same time. That led to bad week of various side effects (more here). Downtime I did not choose. The Oncologist lifted my spirits with the news that the new tumor is

 305. Malin, du är så jävla snygg! Och kryssningen lät ju superkiva. Själv är jag alldeles för blyg och båträdd för att kunna delta men njuter av skvallret på bloggarna istället.

 306. – LOL Bee, she would love to go for two seconds. She recently declared as she doesn’t like school she doesn’t have to go anymore. She loves to be with mum or grandma at the least at ALL times.

 307. , Mark’s analysis of this song is on the money. This track is incredibly uninspired and does nothing to help the corporate image American Idol seems to be trying to shy away from.

 308. The implosion of the American banking system will have far reaching long term effects on every American rich and poor. As unemployment approaches double digit numbers in 09. The government deficit in 09 will approach 1.7 trillion not including bail out funds that should surpass 3 trillion as the government tries desperately to prop up the big banks. With out significant job growth the annual deficit will be in the trillions for the next several years.

 309. Isaac, Una enana marrón no tiene espectro azul en el infrarrojo. Ya te lo dijimos tres antes.Hay que ver, ni mirando la evidencia. Luego dirás que no crees en Dios, (Eso ya lo sé por tu actitud). Lo curioso es que crees en la NASA.¿Acaso la NASA cree en ti?Despierta Isaac.

 310. 158% a month?! Great work! Yes it won’t last forever, but wouldn’t it be great to get another month like that? :)Good luck, and thanks for the Alexa Challenge updates.

 311. I own a xd 9mm service model and its a great gun and never had any jam issues and carry it every day. I love the xdm as well but I’m lookin’ the buy a classic .45, 1911 and it will be a springfield. Thanks Springfield

 312. I thought Google licensed ActiveSync. We were going to switch to Google Apps for Business once you offer full ActiveSync support, so that we can support both BlackBerry and iPhone push, as well as the use of Mail on Snow Leopard for our Mac users (built in support for ActiveSync/Exchange 2007). Can someone tell us if this is still likely to happen at some point?

 313. The first definition is identical to the definitions found in the Texas Sales Tax code. These are definitions that “include” Federal areas. This by direct inference excludes non-federal property. States of the perpetual Union do not have the authority to tax the Federal government. Therefore, any tax statute that taxes Federal areas is being exercised by a Federal taxing authority. Bingo.

 314. Here’s a little something that’s puzzling me – what good will Jen and Kat do trying to join in a cage match? Is it an open-topped cage, or do they have some other way in? It’d be hilarious if they got down there somehow only to find themselves staring in helplessly as Chloe goes “D’oh!”

 315. The Hags song “I’m a White Boy” should be required listening on the college campus these days. These kids don’t realize that they’re all going to have to “hump and get it” when they get out of school if they want to get anywhere. Me thinks most of these kids think Obama is going to throw them a freebe and they will live blissfully forever.

 316. kaže:Bolonjez je bolonjez. Nema tu verzija. Ovo može biti samo umak od mljevenog mesa. Vjerujem vrlo ukusan, ali prestanimo nazivati stvari imenima koje im ne pripadaju. Već sam jednom napisala da je Ragu Bolognese pohranjen i zakonom zaštićen recept. Imamo mi naš gulaš od mljevenog mesa i.t.d.

 317. Perhaps it is the packaging. As hard as it’s been, I’ve steered clear of TCP on principle. I feel for the staff there, not to mention the factory workers! Nasty off gasing can’t be healthy.

 318. Mauricio R. disse:“Posso está muito enganado, mas creio que em guerra assimétrica o ideal seria o super tucano…”No Afeganistão o A-10 “Warthog” tem feito excelente trabalho, sem ser tão sofisticado.

 319. Oldair Salles | Olha que ide9ia bacana, gtosei!!!Mas aed eu teria que gastar uma moeda para deixar o carrinho na frente das pessoas que colocam na vaga de deficiente ou idoso sem o ser??? Poxa!!!

 320. We love modern Vix! I'm always so inspired by people who chase their dreams, rather than staying in their soul destroying jobs for the money. My part time job is in catering and I hate every second of not being able to wear my hair down, paint my nails or wear my rings! It's made think about never doing it again in the future! Glad to know you're much happier now – I truly believe money doesn't buy happiness, it's how you live you life that makes you the best person x

 321. “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 322. Ja ja…Vad du glömmer är tillgÃ¥ngarna som en kommun äger…Som SkellefteÃ¥ har SkellefteÃ¥ Kraft.. värderades i SVT till 14 miljarder och Bostatsföretag, Bussbolag och andra tillgÃ¥ngar. Rätt ska ju vara rätt

 323. Scot,You are right. In some of my most basic business classes we were taught not to gut your R&D department. One of the sadder concepts I have heard is pharma now wants to bring some of the billions back from overseas tax free. I am sure they will not rehire staff, bring new product to market, or just improve the science.The money will bolster profits which will lead to higher executive bonuses. No increase or special dividends for the shareholders.Steve Lucas

 324. Owen, we loved hearing from you and we really like what you wrote. We are getting ready for bed and it sounds like you just got up! How special that you can go to Fr. Dominic’s church. Have fun at Victoria Falls. Love you, Nana and Boppa

 325. – Hi Cat. I found your blog when I was searching for a darkroom in Grand Junction. I love your work. It has a timeless look. I signed up for your flickr group because I’d love to go out shooting with some other photographers in Grand Junction.

 326. But M.G.C. that would not be Ultragirl. That spitting in the face stuff I mean. Ultragirl is a babyface. She needs to act like it. She’s been acting like a Tweener lately. That’s the core of her advice. Ultragirl -was- a confident and aggressive wrestler without ever sacrificing her beliefs and her drive to succeed and doing it fair and legit. She hasn’t been any of those things lately.

 327. Thank you so much for adding to the talk on trees. I did read your madrone post and others should too. I think more should be aware of what has been happening as of late to trees. Cornell and others have been investigating and not finding enough answers to the many questions. It is reminding me of the bee saga. I was happy to see more bees this year in the garden, but they are nowhere out of the woods as of yet. Sorry about the tree pun.

 328. Meidänkin taloudessa työskentelee yksi rimppakinttu kampaaja! Kampaajan näkemys emännän hiuksista on vain se että ne ovat liian pitkät. Siksi niitä täytyy ahkerasti joka yö pureskella ja lyhentää parhaansa mukaan. Tällaista kampausta tosin ei olla vielä saatu =)

 329. salut tata je m´appelle dielöia hann je vis en allemagne avec mon mari et mes trois enfants .je suis tres contente de toi et des tes emissions et ca me fait du bien la vie en etrange´est un peu duremais dieu est grand si je vous ecoute ca me fait du bien on a toujours besoin des conseils .je vous salut tres bien et a bientot.dielia a köln

 330. Sarah – that would work, try it! You should be able to use the underglaze on both greenware & bisque. By the way – the bio saying that I live in Denver was the one printed with the article when it ran. I am back home in the Dallas-Ft Worth area now.

 331. I, ei hitsi, olen kokonaan unohtanut eläkesäästöt! Täytyypä ottaa Kanske-bankenin johtokuntaan yhteys, jotta saataisiin asia kuntoon. Muutoin I:n ja Väikiksen suunnitelmat harmaa pantteri -vuosiemme varalle kuulostavat aivan erinomaisilta! Toivottavasti mukaan tulee joku 1980-luvullakin syntynyt, niin voidaan paheksua nuorisoa.

 332. I do have two controllers, so I can kinda two-box where I HAVE to, like to collect those stickers you get from that level where you had to press two buttons at the same time and not die from ghosts.

 333. darksyx: No, todavía no sale. Pero es de suponer que Kenny Ruiz se pondrá con el tercer tomo de Dos Espadas cuanto antes, para no defraudar a sus fans.

 334. Marcos Eduardo Neves disse:Olá!Gostei muito do seu site, em especial aos elogios que você fez ao meu livro. Confesso que também aguardo um filmaço – somos dois!Obrigado pelas palavras.Abraço forte,Marcos Eduardo Neves

 335. à°¬ాà°¬ా à°—ాà°°ు,à°† à°¹ైà°•ూ à°šà°¦ిà°µి ‘à°¬ాà°—ుంà°¦ి ‘ à°…à°¨ుà°•ుà°¨్à°¨ాà°¨ు à°—ాà°¨ీ à°®ీà°°ు సరిà°¦ిà°¦్à°¦ే à°¦ాà°•ా à°† à°šిà°¨్à°¨ తప్à°ªు à°šూà°¡à°¨ే à°²ేà°¦ు à°¨ేà°¨ు. ఇదీ à°¨ా à°­ాà°·ా à°¸ౌందర్à°¯ం! à°•్à°·à°®ింà°šాà°²్à°¸ింà°¦ి నన్à°¨ు!

 336. Romaric14 jan 2013Bonjour Bruun,Les opérations d’abonnement/désabonnement sont à la libre initiative des utilisateurs.- Si vous aviez ajouté l’agenda dans votre logiciel de calendrier (Outlook, iCal, Google Agenda, autre…) il vous faut supprimer l’agenda dans ce logiciel.- Si vous aviez ajouté l’agenda sur Facebook ou Google+, vous pouvez arrêter de l’aimer (sur Facebook) ou bien le retirer de vos cercles (sur Google+).

 337. Oj, jaka Å‚adna recenzja.Szybko sprawdziÅ‚em spis treÅ›ci ksiażki i g…o.To książka dla zupeÅ‚nie poczÄ…tkujÄ…cych.ZresztÄ… zobaczcie sami, wziÄ™te ze strony Helionu:" * Historia dystrybucji Ubuntu * Pobieranie wersji instalacyjnych * Instalacja i konfiguracja systemu * Korzystanie z WWW i poczty elektronicznej * Zmiana wyglÄ…du pulpitu * Instalowanie i usuwanie pakietów * Administracja systemem * Drukowanie * Uruchamianie serwera sieciowego w oparciu o Ubuntu * Praca w Å›rodowisku Kubuntu * WspóÅ‚praca ze spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… Ubuntu"

 338. How anyone –McCain included — can square purportedly conservative principles with a total lack of regard for sovereignty is beyond me.Essentially they are liberals. They don't see America as an actual nation but a mere abstraction. Stephen Moore's universal economic principles trump nationhood.

 339. Great post, great info and very thought provoking. I like the nuanced perspective of the change we’re seeing as opposed to the normal arguments we see every day. Good work!

 340. "The worst mass murderers (other than Nazis) in Germany were Fritz Haarman and Peter Kurten and they exploited the chaos in Germany after WW1 to lure their victims…Britain has very restrictive gun laws, but that has not stopped the UK producing a whole list of mass-murders."You need to learn the difference between mass murderers and serial killers.

 341. o presidente Lula esta brincando co coisa seria, criando este conselho, Quando Deus fez o mundo, criou, macho e femea, e porque nao fez um Gay,o homem, quer ser mais que Deus, a biblia diz que ai daqueles que tirar um til, o que esta escrito na biblia, as pragas virao sobre os que sao contra Deus, em sodoma e gomorra, ums ficaram cegos, e outros, morreram pelo fogo, e foram trasformados em estatua de sal, cuidado lula vc. está brincando com Deus

 342. … certainly a refreshing article. Makes us want to see some of old episodes of “The Andy Griffith Show”, but had never thought of them in a spiritual way. Thanks for the reminder that God is always present in all things in our lives…

 343. Hey Big Kev…wats happening sir…Dude awsome vid…and thanx for the constant advice, everything i’ve learned from u i pass on at the gym…every time someone brings up a current pro bodybuilder that they think is awsome…i just have to shoot them down and say have u ever seen Kevin Levrone…destroys all competition…Ur the Best buddy….PHILLY POWERHOUSE BABY!!!! “100 LBS DUMBELL CURLS IN UR FACE” BLOWN UP LIKE BALLONS BABY

 344. We want to start a celebrity blog, like Perez Hilton. But how do we create a blog, with two people writing? Also how do we get celebrity gossip? We would like to know all the steps to get this blog popular in the world and how to start it..

 345. Keep up the excellent piece of work, I read few content on this web site and I conceive that your web site is very interesting and contains lots of great information.

 346. This is very creative!!!But it sounds complicated too. Is it so much more difficult with kids in your life ??I mean I just grab my man by his shirt, pull him towards him, kiss him in that devouring way and then it’s clear.And I know EXACTLY when he’s up to something more. I have antennas in every direction. (just in case that someone might get something I don’t want)It’s just the way you do things, you touch someone…

 347. Dar am vut grijă să-i reamintesc unuia dintre cei plecaÅ£i, Liviu, că-l aÅŸtept cu niste materiale pentru blog, ceva picturi… Ca cele de  aici, aici ÅŸi aici.

 348. vorrei segnalare che all'epoca anche striscia la notizia si occupò di diffondere la storia di word e i suoi messaggi cifrati! infatti io appresi la presunta "stranezza" proprio da lì. il servizio era inrodotto dal buon greggio e mostrava il video in cui un operatore eseguiva le azioni che greggio spiegava in sottofondo (aprire word, scrivere, selezionare, cambiare font, ecc ecc).

 349. Très sympa ces cartes !! je veux bien participer à ton concours . J’aime bien envoyer des cartes pour tout événementbisouss et bonne fin d’année

 350. What makes sense for one person may not make sense for another based on your financial situation. If the stars are lined up properly, a Chapter 7 bankruptcy is sometimes the perfect solution to your financial woes. If you fit the profile for a Chapter 7 bankruptcy, the main drawback is the negative impact on your credit score; but let’s be honest here. If you are this close to filing bankruptcy, your credit is probably not that great to begin with. Sometimes the only way to rebuild a house is to tear it down and start over, which is what a Chapter 7 bankruptcy will allow you to do.Source: jessewhitelaw.com

 351. Som sagt kul att träffa andra fotografer som man känner till både utseende och namn. Och tack själv, det var ju ett helt gäng med kändisar där i går.Cameoroll kallas det väl, när man ser till att vara med själv på ett hörn, eller mitt i

 352. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an email if interested.

 353. Det er utvilsomt mange myter ute og går. Jeg tok med foreldrene mine på vegetarrestaurant en gang. De var overrasket over at det som ble servert faktisk kunne kalles ordentlig mat, dvs. mat man ble mett av. De hadde et bilde av vegetarianere som salatknaskende, tynne og underernærte radikalere. Veganisme tror jeg ikke de har hørt om en gang.Interessant at vi før fikk i oss B12 gjennom jord i plantekost. Det var nytt for meg.

 354. Bonjourj adore votre blog! Mon collègue et moi même nous sommes kinés à domicile et je dois dire qu’on en voit des vertes et des pas mures aussi! surtout concernant les reglements des honoraires….eh oui tout es du aux patients! le tiers payant, la part secu et complementaire….c est bien connu les soignants « vivent d amour et d’eau fraiche parce que vous vous etes jeunes…. » dixit Mme B.

 355. You will eventually get tired of hanging out with people who agree with you all of the time. You aren’t that type. You are stimulated by discussing things with people who disagree with you entirely because it forces you to check your footing so you don’t fall off the cliff while swinging your sword, and you enjoy causing others to have to check their own footing. It reminds me of The Princess Bride. She didn’t mean it.Anybody got a peanut?

 356. pourquoi tous les journalistes ne s’expriment qu’en pourcentage du PIB ? vous rendriez un grand service de compréhension et de prise de conscience si vous ajoutiez le pourcentage du déficit du budget.

 357. Mentors are essential for any rising entrepreneur. Business can be easy or difficult depending on how its approached, some have a flare and go places quicker than the others, but in reality running a business is about hard work, dedication, absolute focus, motivation, and good management specially during our current economical climate where things can be challenging.Samuel GertlerPrime London Estate Agents

 358. Hi,I apologize for the delayed response, but we’ve been working on our website. Our brunch is offered from 10am-3pm every Sunday and it is $11.95 for Adults and $4.95 for Kids.Thank you for the inquiry and we look forward to seeing you again!Walnut Grove…

 359. I am so happy for them both, they SO deserve this!! I have never been so excited over a celebrity baby before, I guess i just feel like after watching them on their show through all of this, I have been rooting for them SO much!!

 360. Attention, ne payez pas, ce site est une grosse arnaque !Une société qui profite de la faiblesse des gens qui qui se fait les roubignolles en or !Ce site est un site fait par un amateur (étrange pour quelque chose d’officiel).En cherchant un peu sur le net, vous verrez que ce site est dénoncé comme arnaque par pas mal de personnes!Si vous avez une chose à faire c’est de dénoncer ce site frauduleux, car sur 100 personnes qui recoivent ce courrier, 85 payent car ils ont peur…

 361. Classic review! Looking back, I wish one of my Stagg reviews had been so metaphoric. Nicely done, nicely done. Very fitting, indeed.Keep drinking that Stagg. It’ll put chest hair on a school girl. Not that you’d want that… but, you know what I mean. :)Thanks for the shout out, by the way.

 362. Mas não andaram a vender que a ortografia era uma mera convenção? E que, nessa lógica, um Acordo Ortográfico que, afinal, multiplica as grafias é um "bom acordo"?

 363. Trying to come up with more ideas/comments…Fantasy race destinations… Napa Valley, Disney World, Nike Women's in SF, Maui, Kauai, San Diego, where would you LOVE to go?

 364. I agree that we fantasize about nuking Mecca, deporting the Muslims or stopping immigration while we are still not able to deal with the traitors in our midst. I don’t know what is more difficult: to convert a Muslim to common sense or a liberal?

 365. Hello. Yesterday received the FCD Pro+ (One day from UK to Spain)I have installed and running now:- FCD P+ Control V2.002- SDR Sharp V1.0.0.1000 ==> Audio Input: MME linea (Funcube Dongle V2.0) – Samplerate 192000 – Radio: Swap I&QWhen I press PLAY an error message say: paUnanticipatedHostErrorI´m using Windows 7 Home 64bits.Please help me to look for where the error is.

 366. Assumed that this figure would be NSFW… that top definitely looks removable.Must admit that I assumed your next review would be Alter’s swimsuit Yagyuu Jubei as you must have had her for the best part of a month by now… I still haven’t got round to unwrapping mine for some reason

 367. TruthNow.They also found out, that the FEC, and the FCC are located and under jurisdiction of the District of Columbia in this interview from my post on the previous blog post.Anyone who hasn’t listened to this, DO IT!!!!!

 368. Haha…lucu kali, aq besok juga akan punya akun twter.. Tunggu aja ya kalo dah pny blog. Kalo web.id sampe 2 hari ya maz?!

 369. D hall is probably the most over rated corner in my football life time and I have been watching since the early 90s…Can you remember a guy who was regarded so high, with so many generous contract extensions with SO little coverage skills? I cant..

 370. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “We know what happens to people who stay in the middle of the road. They get run over.” by Ambrose Gwinett Bierce.

 371. Amen! I had the chance to go listen in on your radio program. I just love the real genuine faith you have. I adore you and Love you!! God bless!

 372. internet te specifiek…???wat wil Laurens dan, een programma voor iedereen?als er een medium is wat breed is, is het wel internet, ict en techniekvaak humoristisch.. gelukkig wel !jammer jammer jammer, en om het af te leren… JAMMER!

 373. Beautiful, as always!…To help Paloma, you may try to talk through her fear – what happens before, during (as much as she wants to talk about it) and after. Naming the fear makes it less frightening, similar to "know your enemy" paradigm. There is a description of this techniques in "whole brain child" by Daniel Siegel and Tina Payne Bryson – no affiliation, just found it helpful dealing with my son's fears. Enough of non-food talk, off to make some juice. 🙂

 374. ep que ara veig que les meves frases no es veuen!!!la primera: esta vida sense un cor és més dura que un os (l’etern retorn)la segona: la potencia sin control no tiene sentido (el meu cosí Antoine)

 375. 1dbThank you for your own effort on this website. My daughter really likes engaging in research and it’s simple to grasp why. We all notice all concerning the lively way you provide very important guides through the blog and therefore cause participation from visitors on the matter then our favorite child is in fact starting to learn a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. Your conducting a pretty cool job.

 376. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to search out any person with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the web, somebody with a bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

 377. A Auxerre on peut dire que la situation m’est apparue sensiblement identique à celle décrite ici.Un succès manifeste avec une ampleur beaucoup plus importante que les fois précédentes. Un public beaucoup plus éclectique dans lequel les « pros » de la manif semblaient un peu perdus.Le fait notable m’apparaît être la présence de beaucoup de manifestants en provenance du « privé ». On peut penser à un tournant de ce mouvement.

 378. Sono conquistata dal candore della neve in contrasto con il colore corvino dei bellissimi animali :-)ps. voglio cimentarmi nei biscottini per cani e gli snack per gli uccellini. Sanissime coccole!Tanti cari auguri di buone feste a te e ai tuoi cariBaci

 379. Da, vazusem ca ai spus de pantelimon si 7 zile, da aia e in sectorul 2.In 3 nu stiu sa fi dat consiliul dispozitia asta.Si chiar si acolo, au recunoscut si oficialii, daca ala o muta doar 5 cm in spate/fata la 7 zile, tot nu ai ce sa-i faci.Da, e naspa ca sta acolo, dar nu e ilegal (decat daca dispozitia aia e si in sectorul 3, corecteaza-ma daca gresesc). Nu am avut mereu loc platit, am avut si eu din astia, dar e legal. Chiar si cand sunt tarani iarna si o pun pe locuri pe care nu ei le-au dezapezit.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *